അഞ്ജലിയുടെ സമോസപ്പൂര്‍ (കഴപ്പികളുടെ നാട്ടില്‍) 5

അഞ്ജലിയുടെ സമോസപ്പൂര്‍ (കഴപ്പികളുടെ നാട്ടില്‍ 5 ) Anjalyude Somapoor
Kazhappikalude nattil bY Girija ആദ്യമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ Click here നീലമന ഗ്രാമം
വളരുകയാണ്. കോശിയങ്കിളിന്റെ മള്‍ട്ടിജിംനേഷ്യം സ്ത്രീകള്‍ക്കും പ്രവേശമുള്ള
രീതിയില്‍ ആധുനിക വല്‍ക്കരിച്ചു. ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള കാര്‍ലോസ് പുതിയ
ട്രെയിനറായി എത്തുന്നു. മള്‍ട്ടിജിംനേഷ്യത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്
പ്രമുഖ ഗായികയായ റിനി ടോണിയാണ്. റിനി ടോണിയെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സംഘടിപ്പിച്ചത്
ടാനിയമ്മാമ്മയാണ്. ഇതിനിടയില്‍ സ്റ്റീവ് ഇടപെട്ട് നിയാസിന് അഞ്ജലിയെ കളിക്കുവാനുള്ള
എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു നല്‍കുകയുണ്ടായി. വിവരം ടാനിയമ്മാമ്മ […]

Continue reading

അഞ്ജലിയുടെ സമോസപ്പൂര്‍ (കഴപ്പികളുടെ നാട്ടില്‍) 5

അഞ്ജലിയുടെ സമോസപ്പൂര്‍ (കഴപ്പികളുടെ നാട്ടില്‍ 5 ) Anjalyude Somapoor Kazhappikalude nattil bY Girija ആദ്യമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ Click here നീലമന ഗ്രാമം വളരുകയാണ്. കോശിയങ്കിളിന്റെ മള്‍ട്ടിജിംനേഷ്യം സ്ത്രീകള്‍ക്കും പ്രവേശമുള്ള രീതിയില്‍ ആധുനിക വല്‍ക്കരിച്ചു. ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള കാര്‍ലോസ് പുതിയ ട്രെയിനറായി എത്തുന്നു. മള്‍ട്ടിജിംനേഷ്യത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത് പ്രമുഖ ഗായികയായ റിനി ടോണിയാണ്. റിനി ടോണിയെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സംഘടിപ്പിച്ചത് ടാനിയമ്മാമ്മയാണ്. ഇതിനിടയില്‍ സ്റ്റീവ് ഇടപെട്ട് നിയാസിന് അഞ്ജലിയെ കളിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു നല്‍കുകയുണ്ടായി. വിവരം ടാനിയമ്മാമ്മ […]

Continue reading