അങ്കിളിന്റെ ബങ്കളാവ് [Mariya]

അങ്കിളിന്റെ ബങ്കളാവ് Unclinte Banglavu | Author : Mariya   ഞാൻ മരിയ ഇത് എന്റെ
അങ്കിൾ എന്നെയും എന്റെ കസിൻ ഷെറിനെയും ഒരു ആഴ്ച അനുഭവിച്ച കഥ എന്നേ കാണാൻ
വെളുത്തിട്ട് ഒരു 5 അടി പൊക്കം കുറച്ച് വണ്ണം ഉണ്ട് കുണ്ടി ഒക്കെ ചാടി നില്കും
വണ്ണം ഉള്ള മുല ഉരുണ്ടിട് അല്ലാ എന്നാലും വലുതാണ് മുഖം കൊച്ചു പിള്ളേരെ ക്യൂട്ട്
ആണ് പോലെ ആണ് ഷെറിൻ ഒരു സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആണ് […]

Continue reading

അങ്കിളിന്റെ ബങ്കളാവ് [Mariya]

അങ്കിളിന്റെ ബങ്കളാവ് Unclinte Banglavu | Author : Mariya   ഞാൻ മരിയ ഇത് എന്റെ അങ്കിൾ എന്നെയും എന്റെ കസിൻ ഷെറിനെയും ഒരു ആഴ്ച അനുഭവിച്ച കഥ എന്നേ കാണാൻ വെളുത്തിട്ട് ഒരു 5 അടി പൊക്കം കുറച്ച് വണ്ണം ഉണ്ട് കുണ്ടി ഒക്കെ ചാടി നില്കും വണ്ണം ഉള്ള മുല ഉരുണ്ടിട് അല്ലാ എന്നാലും വലുതാണ് മുഖം കൊച്ചു പിള്ളേരെ ക്യൂട്ട് ആണ് പോലെ ആണ് ഷെറിൻ ഒരു സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആണ് […]

Continue reading