നക്ഷത്രങ്ങള്‍

നക്ഷത്രങ്ങള്‍ Nakshathrangal kambikatha bY Meera Nandan വിനു ക്ലാസു കഴിഞ്ഞ്
വന്ന് ചായ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സീതമ്മ വന്നു പറഞ്ഞത്. എടാ നീ വന്നു
കഴിയുമ്പോൾ സീതമ്മയുടെ വീടുവരെ ഒന്നു ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ അമേ വിനു അമ്മയെ
നോക്കി. അവളുടെ ടി.വി.യുടെ റിമോട്ട് കേടായെന്നോമറ്റോ പറയുന്നതു കേട്ടു. എന്നാൽ ഞാൻ
ഇപ്പോൾതന്നെ പോയിട്ടു വരാം അമ്മേ. വിനു വേഗം മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി. പെട്ടന്നിങ്ങു
വന്നേക്കണം. വഴിയിലേക്കിറങ്ങും മുമ്പ് അമ്മ പറഞ്ഞു. വിനുവിന്റെ അമ്മയുടെ
സ്വന്തത്തിലുള്ളതാണ് സീമച്ചേച്ചി. ഭർത്താവ് […]

Continue reading

നക്ഷത്രങ്ങള്‍

നക്ഷത്രങ്ങള്‍ Nakshathrangal kambikatha bY Meera Nandan വിനു ക്ലാസു കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ചായ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സീതമ്മ വന്നു പറഞ്ഞത്. എടാ നീ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സീതമ്മയുടെ വീടുവരെ ഒന്നു ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ അമേ വിനു അമ്മയെ നോക്കി. അവളുടെ ടി.വി.യുടെ റിമോട്ട് കേടായെന്നോമറ്റോ പറയുന്നതു കേട്ടു. എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾതന്നെ പോയിട്ടു വരാം അമ്മേ. വിനു വേഗം മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി. പെട്ടന്നിങ്ങു വന്നേക്കണം. വഴിയിലേക്കിറങ്ങും മുമ്പ് അമ്മ പറഞ്ഞു. വിനുവിന്റെ അമ്മയുടെ സ്വന്തത്തിലുള്ളതാണ് സീമച്ചേച്ചി. ഭർത്താവ് […]

Continue reading

ലാളനം 2

ലാളനം 2 Laalanam part 2 bY Meera Nandan മോഹന്റെ നെഞ്ചിലെ വിയർപ്പിൽ
മുഖമമർത്തികിടക്കുമ്പോൾ നന്ദന മെല്ലെതിരക്കി. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്തു
വേണമെങ്കിലും പറഞ്ചോ. അവളുടെ നഗ്നമായ ചന്തി തഴുകിക്കൊണ്ടയാൾ പറഞ്ഞു. എന്താ ഇനി
ഒന്നുടി ചെയ്യണോ. ഞാൻ റെഡി. ഇവനെ നീ എണീപ്പിച്ചു നിർത്തിയാൽ മതി. സ്വന്തം ലിംഗത്തെ
തഴുകി അയാൾ അതല്ല. നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും കേറ്റുന്ന വിചാരം മാത്രമേയുള്ള. അവൾ
പരിഭവിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം.
തമാശപറയാൻ […]

Continue reading

ലാളനം 2

ലാളനം 2 Laalanam part 2 bY Meera Nandan മോഹന്റെ നെഞ്ചിലെ വിയർപ്പിൽ മുഖമമർത്തികിടക്കുമ്പോൾ നന്ദന മെല്ലെതിരക്കി. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറഞ്ചോ. അവളുടെ നഗ്നമായ ചന്തി തഴുകിക്കൊണ്ടയാൾ പറഞ്ഞു. എന്താ ഇനി ഒന്നുടി ചെയ്യണോ. ഞാൻ റെഡി. ഇവനെ നീ എണീപ്പിച്ചു നിർത്തിയാൽ മതി. സ്വന്തം ലിംഗത്തെ തഴുകി അയാൾ അതല്ല. നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും കേറ്റുന്ന വിചാരം മാത്രമേയുള്ള. അവൾ പരിഭവിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. തമാശപറയാൻ […]

Continue reading

ലാളനം 1

ലാളനം 1 Laalanam part 1 bY Meera Nandan ആദ്യരാത്രി.ചടങ്ങുപ്രകാരം ഇന്ദുവിന്റെ
വീട്ടിലായിരുന്നു. ആദ്യരാത്രിയൊരുക്കിയത് ബന്ധുക്കാരികളായ ഒന്നു രണ്ടു
ചെറുപ്പക്കാരികൾ ചേർന്നായിരുന്നു ഇന്ദുവിനെ മണിയറയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടത്. കൈയ്യിൽ
ഒരു ഗ്ളാസ് പാൽ കൊടുത്തുവിടാനും മറന്നില്ല അവർ. മുറിയിൽ രവി എത്തിയിരുന്നില്ല.
മുൻവശത്തെ പന്തലിൽ ഇരുന്ന് ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ദു
ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പാൽഗ്ളാസ്സ് മേശയിൽ വച്ചശേഷം കിടക്കയിൽ വന്നിരുന്നു അവൾ.
കിടക്കയിൽ നിറയെ മുല്ലപ്പു വാരി വിതറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പൂക്കളെല്ലാം അല്പം കഴിയുമ്പോൾ
ചതഞ്ഞരയാൻ പോകുകയാണ്. കൃസ്യതിയോടെ […]

Continue reading

ലാളനം 1

ലാളനം 1 Laalanam part 1 bY Meera Nandan ആദ്യരാത്രി.ചടങ്ങുപ്രകാരം ഇന്ദുവിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ആദ്യരാത്രിയൊരുക്കിയത് ബന്ധുക്കാരികളായ ഒന്നു രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരികൾ ചേർന്നായിരുന്നു ഇന്ദുവിനെ മണിയറയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടത്. കൈയ്യിൽ ഒരു ഗ്ളാസ് പാൽ കൊടുത്തുവിടാനും മറന്നില്ല അവർ. മുറിയിൽ രവി എത്തിയിരുന്നില്ല. മുൻവശത്തെ പന്തലിൽ ഇരുന്ന് ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ദു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പാൽഗ്ളാസ്സ് മേശയിൽ വച്ചശേഷം കിടക്കയിൽ വന്നിരുന്നു അവൾ. കിടക്കയിൽ നിറയെ മുല്ലപ്പു വാരി വിതറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പൂക്കളെല്ലാം അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ചതഞ്ഞരയാൻ പോകുകയാണ്. കൃസ്യതിയോടെ […]

Continue reading

ലാളനം 1

ലാളനം 1 Laalanam part 1 bY Meera Nandan ആദ്യരാത്രി.ചടങ്ങുപ്രകാരം ഇന്ദുവിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ആദ്യരാത്രിയൊരുക്കിയത് ബന്ധുക്കാരികളായ ഒന്നു രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരികൾ ചേർന്നായിരുന്നു ഇന്ദുവിനെ മണിയറയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടത്. കൈയ്യിൽ ഒരു ഗ്ളാസ് പാൽ കൊടുത്തുവിടാനും മറന്നില്ല അവർ. മുറിയിൽ രവി എത്തിയിരുന്നില്ല. മുൻവശത്തെ പന്തലിൽ ഇരുന്ന് ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ദു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പാൽഗ്ളാസ്സ് മേശയിൽ വച്ചശേഷം കിടക്കയിൽ വന്നിരുന്നു അവൾ. കിടക്കയിൽ നിറയെ മുല്ലപ്പു വാരി വിതറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പൂക്കളെല്ലാം അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ചതഞ്ഞരയാൻ പോകുകയാണ്. കൃസ്യതിയോടെ […]

Continue reading

4 സുന്ദരികള്‍

4 സുന്ദരികള്‍ 4 Sundarikal bY Meera Nandan നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന തോടിൽ
നീന്തിത്തുടിക്കുകയാണ് നാലു തരുണീമണികൾ, തോട്ടിൽ അരയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളം ഉണ്ട്.
സഹോദരിമാരാണവർ. മഞ്ഞ്ജു, അഞ്ജു, രാജി, രാധിക എന്നിങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പേരുകൾ. അവരിൽ
മൂത്തയാൾ മഞ്ഞ്ജുവാണ്. ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട്..നല്ലതടിച്ച ശരീരമാണവൾക്ക്
വിടർന്ന അരക്കെട്ടും തടിച്ച മാറിടങ്ങളും അവളുടെ അഴകിന് മാറ്റു കൂട്ടി.രണ്ടാമത്തെയാൾ
അഞ്ജു. അവൾക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായി. പക്ഷെ, വടിവൊത്ത അവളുടെ ശരീരം കണ്ടാൽ
ഏതൊരാണിന്റെയും നിയന്ത്രണം തെറ്റും. നിതംബം മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ […]

Continue reading

4 സുന്ദരികള്‍

4 സുന്ദരികള്‍ 4 Sundarikal bY Meera Nandan നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന തോടിൽ നീന്തിത്തുടിക്കുകയാണ് നാലു തരുണീമണികൾ, തോട്ടിൽ അരയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളം ഉണ്ട്. സഹോദരിമാരാണവർ. മഞ്ഞ്ജു, അഞ്ജു, രാജി, രാധിക എന്നിങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പേരുകൾ. അവരിൽ മൂത്തയാൾ മഞ്ഞ്ജുവാണ്. ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട്..നല്ലതടിച്ച ശരീരമാണവൾക്ക് വിടർന്ന അരക്കെട്ടും തടിച്ച മാറിടങ്ങളും അവളുടെ അഴകിന് മാറ്റു കൂട്ടി.രണ്ടാമത്തെയാൾ അഞ്ജു. അവൾക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായി. പക്ഷെ, വടിവൊത്ത അവളുടെ ശരീരം കണ്ടാൽ ഏതൊരാണിന്റെയും നിയന്ത്രണം തെറ്റും. നിതംബം മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ […]

Continue reading

സുമംഗലി

സുമംഗലി Sumangly bY Meera nandan സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ദേവരാജൻ ഡ്യൂട്ടികഴിഞ്ഞ്
വീട്ടിലെത്തി പത്തുമിനിട്ടു കഴിഞ്ഞതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് സെൽഫോൺ
ശബ്ദിച്ചു.ദേവരാജൻ ഫോണെടുത്ത ഹലോ. സി. ഐ ദേവരാജൻ.എന്ത്? നേരോ! എപ്പോൾ? ശരി. ശരി.
തളർച്ചയോടെ ഫോൺ കട്ടാക്കി അയാൾ സോഫയിൽ ഇരുന്നു. ദേവരാജന്റെ മുഖം വിളറിവെളുത്ത്
കണ്ണുകൾ പേടി തട്ടിയതുപോലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആരാ വിളിച്ചത്? സാവിതി ചോദിച്ചു
എസ്ഐ രാംദാസ് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് ദേവരാജൻ ഒന്നു നിർത്തി. പറയണോ വേണ്ടയോ
എന്നു സംശയിച്ചു […]

Continue reading