ആരതി [മിഥുൻ]

ആരതി Aarathi | Author : Midhun   “എന്റെ കാർത്തീ… നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ
കിടക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് ചെയ്തത്…” “നീയല്ലേ പെണ്ണേ എന്റെ ഭാഗ്യം…
ഇത്രയും സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല…” ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി
എണീറ്റു. “ഛെ… എന്ത് കൂറ സ്വപ്നമാണ് ഇത്. ഞാൻ ഇൗ ജീവിതത്തിൽ കെട്ടത്തില്ല. ഇൗ
പെണ്ണുങ്ങളെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രണയം എന്നത് വിരഹം output തരുന്ന ഒരു
പ്രോഗ്രാം മാത്രമാണ്. ഹൃദയത്തിലെ […]

Continue reading

ആരതി [മിഥുൻ]

ആരതി Aarathi | Author : Midhun   “എന്റെ കാർത്തീ… നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് ചെയ്തത്…” “നീയല്ലേ പെണ്ണേ എന്റെ ഭാഗ്യം… ഇത്രയും സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല…” ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീറ്റു. “ഛെ… എന്ത് കൂറ സ്വപ്നമാണ് ഇത്. ഞാൻ ഇൗ ജീവിതത്തിൽ കെട്ടത്തില്ല. ഇൗ പെണ്ണുങ്ങളെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രണയം എന്നത് വിരഹം output തരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രമാണ്. ഹൃദയത്തിലെ […]

Continue reading

വേനൽ അവധി [Midun]

വേനൽ അവധി Venal Avadhi | Author : Midhun   ഞാൻ മിഥുൻ എനിക്ക് 22 വയസ്സ് ആയി ഇത്
ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയം നടന്നതാണ് വീട്ടിൽ ഒറ്റ മോനാ ഞാൻ അത്‌ കൊണ്ട്
ഇപ്പോളും കുഞ് ആയിട്ടാ വീട്ടിൽ കരുതുന്നത് ഇത് എന്റെ അമ്മായിടെ മോൾ  ആതിര   ആയി
നടന്ന കഥ ആണ് കൊച്ചയിൽ ആണ് അമ്മായിയുടെ വീട്‌ എന്റെ വീട്‌ ഇടുക്കിയിലെ
ഗ്രാമത്തിലാണ് വലിയ ഒരു തോട്ടം അതിന്റെ […]

Continue reading

വേനൽ അവധി [Midun]

വേനൽ അവധി Venal Avadhi | Author : Midhun   ഞാൻ മിഥുൻ എനിക്ക് 22 വയസ്സ് ആയി ഇത് ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയം നടന്നതാണ് വീട്ടിൽ ഒറ്റ മോനാ ഞാൻ അത്‌ കൊണ്ട് ഇപ്പോളും കുഞ് ആയിട്ടാ വീട്ടിൽ കരുതുന്നത് ഇത് എന്റെ അമ്മായിടെ മോൾ  ആതിര   ആയി നടന്ന കഥ ആണ് കൊച്ചയിൽ ആണ് അമ്മായിയുടെ വീട്‌ എന്റെ വീട്‌ ഇടുക്കിയിലെ ഗ്രാമത്തിലാണ് വലിയ ഒരു തോട്ടം അതിന്റെ […]

Continue reading

എന്റെ ജീവിത യാത്ര കേരള എസ്പ്രെസ്സിൽ

എന്റെ ജീവിത യാത്ര കേരള എസ്പ്രെസ്സിൽ Ente Jeevitha Yaathra Kerala Expressil
Author : Midhun   സ്പെഷ്യലിസ്റ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ന്യൂ ഡൽഹി  (ഡിസംബർ)   മിസ്റ്റർ
മിഥുൻ, ഡോക്ടർ അഗർവാൾ ഹാസ് റീച്ഡ് , യുവർ അപ്പോയ്ന്റ്മെന്റ് ഈസ് റെഡി. യു മെയ് ഹാവ്
യുവർ കോണ്സുല്റ്റേഷൻ നൗ. നേഴ്സ് വന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെ
കുറിച്ചുള്ള അങ്കലാപ്പിൽ ആയിരുന്നു. ഇനി ഒരുപാടു ദിവസങ്ങൾ ജീവിതം ഇല്ലാണ് ഒരു
ഉൾവിളി പോലെ […]

Continue reading

എന്റെ ജീവിത യാത്ര കേരള എസ്പ്രെസ്സിൽ

എന്റെ ജീവിത യാത്ര കേരള എസ്പ്രെസ്സിൽ Ente Jeevitha Yaathra Kerala Expressil Author : Midhun   സ്പെഷ്യലിസ്റ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ന്യൂ ഡൽഹി  (ഡിസംബർ)   മിസ്റ്റർ മിഥുൻ, ഡോക്ടർ അഗർവാൾ ഹാസ് റീച്ഡ് , യുവർ അപ്പോയ്ന്റ്മെന്റ് ഈസ് റെഡി. യു മെയ് ഹാവ് യുവർ കോണ്സുല്റ്റേഷൻ നൗ. നേഴ്സ് വന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അങ്കലാപ്പിൽ ആയിരുന്നു. ഇനി ഒരുപാടു ദിവസങ്ങൾ ജീവിതം ഇല്ലാണ് ഒരു ഉൾവിളി പോലെ […]

Continue reading

ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര തന്ന അനുഭവം

ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര തന്ന അനുഭവം Oru Train Yaathra thanna Anubhavam bY Midhun ഞാൻ
മിഥുൻ. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു തള്ള് പറച്ചിൽ അല്ല ഞാൻ ഈ കഥ കൊണ്ട്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ സത്യസന്ധമായി എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതുവാൻ
പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ പറയാം… ഇതിൽ എല്ലാ കഥയിലും വായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്
സംഭവവികാസങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല… ഇത് ഒരു പ്ലെയിൻ errotic s3xual എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്… ഞാൻ
25 വയസുള്ള […]

Continue reading

ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര തന്ന അനുഭവം

ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര തന്ന അനുഭവം Oru Train Yaathra thanna Anubhavam bY Midhun ഞാൻ മിഥുൻ. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു തള്ള് പറച്ചിൽ അല്ല ഞാൻ ഈ കഥ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ സത്യസന്ധമായി എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതുവാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ പറയാം… ഇതിൽ എല്ലാ കഥയിലും വായിക്കുന്ന തരത്തിലുള് സംഭവവികാസങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല… ഇത് ഒരു പ്ലെയിൻ errotic s3xual എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്… ഞാൻ 25 വയസുള്ള […]

Continue reading