ടീച്ചറുടെ 48 വയസ്സുള്ള അമ്മ

ടീച്ചറുടെ 48 വയസ്സുള്ള അമ്മ Teacherude 48 vayassulla Amma Author : Moni   എന്റെ
പേര് മോനി . ഞാൻ 9th ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുബോൾ ആണ് എന്റെ ആദ്യ അനുഭവം ഉണ്ടായത് …. എന്റെ
വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ അനിയൻ എന്നിവരുണ്ട് .ഞാൻ പഠിത്തത്തിൽ മോശമായിരുന്നു . ഞാൻ 7th ൽ
പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വര്ഷം ഒന്ന് തറവായി പഠിക്കാനായി ഞാൻ ഒന്ന് കൂടി ആ ക്ലാസ്സിൽ
ഇരുന്നു . പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ 10th […]

Continue reading

ടീച്ചറുടെ 48 വയസ്സുള്ള അമ്മ

ടീച്ചറുടെ 48 വയസ്സുള്ള അമ്മ Teacherude 48 vayassulla Amma Author : Moni   എന്റെ പേര് മോനി . ഞാൻ 9th ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുബോൾ ആണ് എന്റെ ആദ്യ അനുഭവം ഉണ്ടായത് …. എന്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ അനിയൻ എന്നിവരുണ്ട് .ഞാൻ പഠിത്തത്തിൽ മോശമായിരുന്നു . ഞാൻ 7th ൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വര്ഷം ഒന്ന് തറവായി പഠിക്കാനായി ഞാൻ ഒന്ന് കൂടി ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നു . പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ 10th […]

Continue reading

എന്‍റെ കൂട്ടുകാരന്‍റെ അമ്മ

എന്‍റെ കൂട്ടുകാരന്‍റെ അമ്മ Ente Koottukarante Amma bY Moni   സ്കൂളിൽ എന്റെ
ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും എന്റെ അയൽ വാസിയുമായ ബിനു അവനും ഞാനും എപ്പോഴും
ഒരുമിച്ചാണ് നടപ്പു പലപ്പോഴും ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിലാകും ഉറക്കം പോലും അവന്റെ വീട്ടിൽ
അവന്റെ അമ്മയും അമ്മുമ്മയും ആയിട്ടാണ് താമസം എന്റെ വല്യമ്മയെ കളിച്ചു തുടങ്ങിയതിനു
ശേഷം ബിനുവിന്റെ അമ്മയെ പലപ്പോഴും കാണുമോൾ തന്നെ എന്റെ കുണ്ണ കമ്പിയായി തുടങ്ങും
എന്റെ ബിനുവിന്റെ ‘അമ്മ പേര് സുധ […]

Continue reading

എന്‍റെ കൂട്ടുകാരന്‍റെ അമ്മ

എന്‍റെ കൂട്ടുകാരന്‍റെ അമ്മ Ente Koottukarante Amma bY Moni   സ്കൂളിൽ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും എന്റെ അയൽ വാസിയുമായ ബിനു അവനും ഞാനും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് നടപ്പു പലപ്പോഴും ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിലാകും ഉറക്കം പോലും അവന്റെ വീട്ടിൽ അവന്റെ അമ്മയും അമ്മുമ്മയും ആയിട്ടാണ് താമസം എന്റെ വല്യമ്മയെ കളിച്ചു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ബിനുവിന്റെ അമ്മയെ പലപ്പോഴും കാണുമോൾ തന്നെ എന്റെ കുണ്ണ കമ്പിയായി തുടങ്ങും എന്റെ ബിനുവിന്റെ ‘അമ്മ പേര് സുധ […]

Continue reading

Njanum Ente Valiyammayum

Njanum Ente Valiyammayum BY:[email protected] ഞാൻ ആദ്യമായ് കളിച്ചത് എന്ടെ
വലിയമ്മയെ ….. ആദ്യമായ് കൈയിൽ പിടിച്ചതും എന്ടെ വലിയമ്മയെ ഓർത്ത്ആയിരുന്നു
വലിയമ്മയുടെ പേര് സിന്ധു എന്നാണ് ഞാൻ 10 ൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് 39 വയസ്സായ വലിയമ്മയെ
കളിച്ചത് തികച്ചും യദ്രിസ്സികമായ സംഭവം ഏതാണ്ട് 8 ൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ വലിയമ്മ
കാരണം എന്ടെ ഉറക്കം നഷ്ടപെട്ടിട്ടുണ്ട്‌ എല്ലാ ദിവസ്സവും വലിയമ്മയെ ഓർത്ത് കൈയിൽ
പിടിക്കുക പെതിവയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് താമസം എല്ലാ ദിവസ്സവും രാത്രി 10 […]

Continue reading

Njanum Ente Valiyammayum

Njanum Ente Valiyammayum BY:[email protected] ഞാൻ ആദ്യമായ് കളിച്ചത് എന്ടെ വലിയമ്മയെ ….. ആദ്യമായ് കൈയിൽ പിടിച്ചതും എന്ടെ വലിയമ്മയെ ഓർത്ത്ആയിരുന്നു വലിയമ്മയുടെ പേര് സിന്ധു എന്നാണ് ഞാൻ 10 ൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് 39 വയസ്സായ വലിയമ്മയെ കളിച്ചത് തികച്ചും യദ്രിസ്സികമായ സംഭവം ഏതാണ്ട് 8 ൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ വലിയമ്മ കാരണം എന്ടെ ഉറക്കം നഷ്ടപെട്ടിട്ടുണ്ട്‌ എല്ലാ ദിവസ്സവും വലിയമ്മയെ ഓർത്ത് കൈയിൽ പിടിക്കുക പെതിവയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് താമസം എല്ലാ ദിവസ്സവും രാത്രി 10 […]

Continue reading