🏃ജോഗിങ് പാർട്ണർ🏃 [SameerM]

ജോഗിങ് പാർട്ണർ Jogging Partner | Author : SameerM   ഹെലോ..ഞാൻ ഒരു ചെറുകഥ ആയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്..ഈ കഥയിൽ ഞാൻ ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ ആയി നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ആണ് പറയുന്നത്..എന്നെ പ്രിത്യേകിച്ചു പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ അല്ലെ .എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ പറ്റി പറയാം..   ഞാൻ സമീർ, എറണാകുളം ആണ് സ്വദേശം..26 വയസ്സാണ്..കാണാൻ തരക്കേടില്ലാത്ത ബോഡിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവിവാഹിതൻ..   അങ്ങിനെ രണ്ടാം ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ഇളവുകൾ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച്, […]

Continue reading