കുടുംബകാര്യങ്ങൾ 4 [Mr.Pervert]

കുടുംബകാര്യങ്ങൾ 3 Kudumba Kaaryangal Part 3 Author : Mr.Pervert Previous parts : | PART 1 | PART 2 | PART 3 | വാതിൽ മുട്ടിയിട്ടും തുറക്കാതെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ശബ്ദത്തിൽ തട്ടാൻ തുടങ്ങി.. എനിക്കാകെ ഭ്രാന്ത് കേറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു.. കുറെ നേരത്തിനു ശേഷം വാതിൽ തുറന്നു.. ഞാൻ അകത്ത് കടന്നു.. അവർ എന്നെ വക വെക്കാതെ അവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നു.. ഞാൻ അത് നോക്കി‌ കൊണ്ട് നിൽക്കുകയും.. ഞാൻ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു.. […]

Continue reading

കുടുംബകാര്യങ്ങൾ 3 [Mr.Pervert]

കുടുംബകാര്യങ്ങൾ 3 Kudumba Kaaryangal Part 3 Author : Mr.Pervert Previous parts : | PART 1 | PART 2 |    ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം.. അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തി ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.. പിന്നീട് അവളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മാറി നടക്കാൻ തുടങ്ങി.. അവൾ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞ് മാറിയതല്ലാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.. എവിടെയൊക്കെയോ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷകൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം […]

Continue reading

കുടുംബകാര്യങ്ങൾ 2 [Mr.Pervert]

കുടുംബകാര്യങ്ങൾ 2 Kudumba Kaaryangal Part 2 Author : Mr.Pervert Previous parts : PART 1 എന്റെ അനിയൻ ജാബിർ മാമിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കളിക്കാൻ ഉള്ള വഴി നോക്കി നടക്കുകയാണ്.. മുഴുവൻ സമയവും അവൻ അവിടെ മാമിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ.. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാരണം എനിക്കങ്ങനെ സമയം കിട്ടാറില്ല.. അത് കൊണ്ട് ഇടക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് വരുന്ന പണി അവന് കൊടുത്ത് തുടങ്ങി.. ആ സമയം ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ ചുറ്റിപറ്റി നടക്കും.. […]

Continue reading

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 6 [Mr.Pervert] [അവസാനഭാഗം]

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 6 Oru Vedakkante Veeragdha Part 6 bY Mr.Pervert | Previous Parts   കുലച്ച് നിൽക്കുന്ന കുണ്ണ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പോയി നോക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു… അങ്ങനെ ഞാൻ‌ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉമ്മയുടെ റൂമിന്റെ അടുത്തെത്തി.. എന്റെ നെഞ്ചിടിക്കാൻ തുടങ്ങി… ഞാൻ ഒന്ന് എത്തി നോക്കി.. ബെഡ്ഡിൽ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് കിടക്കുന്നു.. കണ്ണാടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു തോർത്ത് മാത്രം ചുറ്റി നനഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മ.. ഞാൻ ഒന്ന്‌ പിന്നോട്ട് വലിഞ്ഞു.. […]

Continue reading

കുടുംബകാര്യങ്ങൾ

കുടുംബകാര്യങ്ങൾ Kudumba Kaaryangal Author : Mr.Pervert   ഞാൻ സമീർ.. എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും ഉമ്മയും പിന്നെ ഒരു അനിയൻ ആണുള്ളത്.. ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയം.. അനിയൻ ജാബിർ പത്തിൽ.. ഉമ്മ വീട് നോക്കുന്നു.. വല്ലപ്പോഴും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉപ്പ കാശും അങ്ങനെ അയച്ച് തരാറില്ല.. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പ് ഒക്കെ ഉമ്മ നല്ല പോലെ നടത്തി പോന്നു.. തൊട്ടടുത്ത വീടാണ് മാമന്റെ വീട്.. മാമയും ഗൾഫിലാണ്.. അവിടെ ഭാര്യയായ സുഹറ മാമിയും രണ്ട് […]

Continue reading

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 5 [Mr.Pervert]

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 5 Oru Vedakkante Veeragdha Part 5 bY Mr.Pervert | Previous Parts   Cu tW^¯v FWn¡m^p knan¡m³ F¶mt`mIn¨v C^n¡pN]m]n^p¶p Mm³.. At¸mjm\v AkÄ ko*pw hwhm^n¨Sv.. “”CSv A³hnd]m\v..”” “”Dw.. “” Mm³ H¶v fqapN fm{Sw sI]vSp.. “”A]mw thm_n.. sbs«¶v tN«t¸m..”” “”A]mw thm_n äq.. Mm³ A§sWs]m¶pw hwhm^n¡m³ bmXnÃm]n^p¶p.. “”AsSm¶pw hm^fnà FWn¡v fWÊn`mkpw.”” “”F´m Cu tW^¯v.. ?”” “”FÃmk^pw D_§n]n«v […]

Continue reading

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 4 [Mr.Pervert]

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 4 Oru Vedakkante Veeragdha Part 4 bY Mr.Pervert Npªp½ b_]m³ SpX§n.. WnÀ¯m³ b_ªmt`m F¶v tSm¶n FWn¡v.. bt£ FWns¡m¶pw b_]m³ NjnªnÃ.. Mm³ A§sW f^kn¨v C^p¶tS]pÅq… Npªp½ SpXÀ¶p.. “”Mm³ F´m\v WX¡p¶sS¶v l^n¡v A_n]m³ tk*n DÅnt`¡v NX¶p.. lÐw tNÄ¡p¶ fp_n]psX bp_¯v Wn¶v ANt¯¡v Mm³ F¯n tWm¡n.. Mm³ hzbvWw Nm\pN]mt\m F¶v hwl]n¨v tbm]n.. A]mapsX fp*v Wn`¯v NnX¡p¶p.. […]

Continue reading

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 3 [Mr.Pervert]

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 3 Oru Vedakkante Veeragdha Part 3 bY Mr.Pervert FWn¡v tN«Sv knlzhn¡mWm]nÃ.. Mm³ ko*pw tImUn¨p.. “”F´v ?”” “”hSyfm\v.. AsSm^p k`n] NT]m…AsS§sW]m Wnt¶mXv b_]pN..”” “”b_]q.. Cu ^m{Sn fpjpkWpfntà Wfp¡v…”” “”ASv sNm*Ã.. CSv tN«m WnW¡v F´v tSm¶pw F¶v..”” “”FWns¡m¶pw tSm¶nÃ.. b_tªmaq..”” “”D_¸m\tÃm..”” “”AsS..”” “”bt£ A½t]mXv H^n¡`pw Mm³ b_ªsSm¶pw b_]^pSv—-..”” “”B Nm^yw HmÀ¯v tbXnt¡*..”” “”F§sW b_]\w sI_pSm¡n […]

Continue reading

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 2

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 2 Oru Vedakkante Veeragdha Part 2 bY Mr.Pervert Mm³ Fjpt¶äv Sn^nªv tWm¡n. Npªp½]m]n^p¶p. “”””Wnsâ D_¡w sSänt¨m Mm³..” “”””Cà Npªp½.. F´v bän ?” “”””H¶pfnÃ.. D_¡w k^p¶nÃ..” “”””F¶m Wfp¡v hwhm^n¨n^n¡mw Npªp½.” “”””Dw.. Wo tW^s¯ b_ªntà Cãfms\¶v ?” “”””AsS..” “”””F{S Cãfm\v ?” “”””b_]m³ bäm¯{S.. Npªp½..” “”””F§Ws¯ Cãfm..??” “”””AsS§sW]m b_]m Ct¸m.. Biv.. H^p NmfpNnt]mXpÅ Cãw tbms`..” “”””F¦n […]

Continue reading

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ Oru Vedakkante Veeragdha bY Mr.Pervert KoknS¯n Njnªv tbm] H^p kh´Nm`¯nsâ HmÀ½NÄ Wn§tamXv b¦v sk¡\w F¶v tSm¶n. H^p NT B]Sv sNm*v b` fmä§apw k^p¯p¶p.. Mm³ A¶v Zn{Pn¡v bYn¡p¶p. Fsâ ko«n D½]pw Sm¯]pw fm{Sw D*m]n^p¶pÅp. D¸ PÄcn tKm`n sI¿p¶p. ko«ns` Hä B¬Np«n]m] Nm^\w FÃm Nm^y§Ä¡pw Mm³ Ss¶ HmX\w. tbm^msS Np_¨v WX¶m S_kmXm\v.. AknsX BsN Npªp½]pw […]

Continue reading