സഞ്ചുവിൻറെ കളികൾ 2 [MSA]

സഞ്ചുവിൻറെ കളികൾ 2 Sanjuvinte Kalikal Part 2 bY mSa | Previous Part     BUys¯ emPw Np_¨p tdmÀ B]nt¸m]n, B Np_kv Cu emP¯n WnN¯mWmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p.. Wà tbms` D_§n, tcm¬_nRv tN«m\v Mm³ D\^p¶Sv.. Znhv–t¹]n tWm¡n]t¸mÄ B_p f\n , D½,]m\v knan¡p¶Sv Mm³ Aä³Zv sI]vSp. imt`m “” D½: “”tfmsW tW^w skap¯p k^p¶ntÃ..”” Mm³ : “”Np_¨qsX D_§s« D½, […]

Continue reading

സഞ്ചുവിൻറെ കളികൾ 2 [MSA]

സഞ്ചുവിൻറെ കളികൾ 2 Sanjuvinte Kalikal Part 2 bY mSa | Previous Part     BUys¯ emPw Np_¨p tdmÀ B]nt¸m]n, B Np_kv Cu emP¯n WnN¯mWmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p.. Wà tbms` D_§n, tcm¬_nRv tN«m\v Mm³ D\^p¶Sv.. Znhv–t¹]n tWm¡n]t¸mÄ B_p f\n , D½,]m\v knan¡p¶Sv Mm³ Aä³Zv sI]vSp. imt`m “” D½: “”tfmsW tW^w skap¯p k^p¶ntÃ..”” Mm³ : “”Np_¨qsX D_§s« D½, […]

Continue reading

സഞ്ജു എൻ്റെ കളികൾ 1

സഞ്ജു എൻ്റെ കളികൾ 1 Sanju Ente Kalikal Part 1 bY mSa Fsâ NanNÄ Mm³ h©p , Ct¸mÄ 24 k]Êm]n. F³s_ 19 fs¯ k]Êv fpS`pÅ Np_¨p shN-vhv AWpek§am\v CknsX b_]mWpt±ln¡p¶Sv. fWÊn`pÅSv tbms` Ss¶ CknsX FjpSmWv Mm³ b^fmkVn {lfn¡mw. F{St¯maw knK]n¡psf¶v A_n]nÃ. F¶m`pw FjpS\sf¶p tSm¶n, ASv sNm*v SpX§p¶p. U]kv sI]vSp B^pw sbm¦m` CX^pSv. h©p 19 k]ÊpNm^³ b¿³, tNmtaKn […]

Continue reading

പ്രണയിനീ നീ എവിടെ 2

പ്രണയിനീ നീ എവിടെ 2 Pranayinee nee evide Part 2 bY MSA   എല്ലാവരുടെയും പ്രതികരണത്തിന് നന്ദി, ഞാൻ ആദ്യമായാണു കഥ എഴുതുന്നത്, അതിന്റെ പരിചയക്കുറവുണ്ട്. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഞാനിവിടെ കുറിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സാഹിത്യവും സെക്സും കുറഞ്ഞു പോയേക്കാം, ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. കഥ തുടരുന്നു… ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ബീച്ചിനടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ഞാനും മോളുവും ബാക്ക് സീറ്റിൽ […]

Continue reading

പ്രണയിനീ നീ എവിടെ..

പ്രണയിനീ നീ എവിടെ Pranayinee nee evide bY MSA   എന്റെ പേരു അനീസ്. എന്റെ പ്രണയ കഥയാണു ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന സമയം. ഒരു ഞായറാഴ്ച്ച എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആഷിഫ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡാ നമുക്ക് ഒരിടം വരെ പോകണം എന്റെ രണ്ടു ഫ്രണ്ടസ് ബസ്റ്റോപ്പിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ ചെന്ന് അവർക്ക് ഒരു കമ്പനി കൊടുക്ക്, അപ്പോളേക്കും ഞാൻ എത്താം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നു. […]

Continue reading