ബസ്സിലെ കളി

ബസ്സിലെ കളി Bussile Kali Kambi Katha bY: Perilla Maaran(PM) |
www.Muthuchippi.net എന്റെ പേര് അലീന. ഞാനിപ്പോൾ പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുന്നു.
എന്നെക്കുറിച്ചു ഞാൻ പറയാം. ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ വെല്യ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു
കുട്ടിയാരുന്നു ഞാൻ. പല ആണുങ്ങളും പലപ്പോളായി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ
പ്രധാന കാരണം എന്റെ സൗന്ദര്യം തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇരുനിറമായിരുന്നു എന്റേത്. എന്നാൽ
അത്യാവശ്യം വലിയ മുലകളും സാമാന്യം വലിയ ഒരു കുണ്ടിയും എന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ
വർധിപ്പിച്ചു. ഇനി കഥയിലേക്ക്‌ വരാം. […]

Continue reading

ബസ്സിലെ കളി

ബസ്സിലെ കളി Bussile Kali Kambi Katha bY: Perilla Maaran(PM) | www.kambikuttan.net എന്റെ പേര് അലീന. ഞാനിപ്പോൾ പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുന്നു. എന്നെക്കുറിച്ചു ഞാൻ പറയാം. ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ വെല്യ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാരുന്നു ഞാൻ. പല ആണുങ്ങളും പലപ്പോളായി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്റെ സൗന്ദര്യം തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇരുനിറമായിരുന്നു എന്റേത്. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം വലിയ മുലകളും സാമാന്യം വലിയ ഒരു കുണ്ടിയും എന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വർധിപ്പിച്ചു. ഇനി കഥയിലേക്ക്‌ വരാം. […]

Continue reading