വിദ്യാരംഭം [നകുലൻ]

വിദ്യാരംഭം Vidhyarambham | Author : Nakulan   എല്ലാ കൊല്ലവും നടത്താറുള്ളത് പോലെ ഇക്കൊല്ലവും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച  വിദ്യാരംഭത്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.. വർഷങ്ങളായി ജാതി മത ഭേതമന്യേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക പ്രശംസ കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു..   ലോകം മുഴുവൻ ജാതിമത വിദ്വെഷങ്ങളാൽ തമ്മിൽ തല്ലി മരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രാമം എല്ലാവരെയും സഹോദരങ്ങൾ ആയി കണ്ടു എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഒന്നിച്ചു […]

Continue reading

വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ (Nakulan)

വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ Vairudhyangal  | Author : Nakulan {bn]s¸« Nq«pNms^, Fsâ fp³NTNÄ
B] bN fmWy³ þ(h¨n³ ), SpX^p¶ fmWyS , Kmhvfn³ (WNp`³) F¶o NTNÄ¡v Wn§Ä S¶
t{bmÕmiW¯nWp Wµn .CWn H^p NT FjpSp¶nà F¶ In´]n B]n^p¶p ..sb«¶v Nn«n] H^p Sow
^*p fmht¯maw hf]w FXp¯p FjpSn FXp¯Sm\v Cu NT .. Aen{bm]w ASnt¸m t{bmÕmiWw Bt\`pw
knfÀlWw Bt\`pw b_]\w ..hvtWibqÀÆw WNp`³ ) […]

Continue reading

വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ (Nakulan)

വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ Vairudhyangal  | Author : Nakulan {bn]s¸« Nq«pNms^, Fsâ fp³NTNÄ B] bN fmWy³ þ(h¨n³ ), SpX^p¶ fmWyS , Kmhvfn³ (WNp`³) F¶o NTNÄ¡v Wn§Ä S¶ t{bmÕmiW¯nWp Wµn .CWn H^p NT FjpSp¶nà F¶ In´]n B]n^p¶p ..sb«¶v Nn«n] H^p Sow ^*p fmht¯maw hf]w FXp¯p FjpSn FXp¯Sm\v Cu NT .. Aen{bm]w ASnt¸m t{bmÕmiWw Bt\`pw knfÀlWw Bt\`pw b_]\w ..hvtWibqÀÆw WNp`³ ) […]

Continue reading

സേവിച്ചന്റെ രാജയോഗം [നകുലൻ]

സേവിച്ചന്റെ രാജയോഗം Sevichante Raajayogam | Author :  Nakulan   നാട്ടിൻപുറത്തു
ചില ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു തത്വം ആണ് ഈ കഥ എഴുതുമ്പോ ഓര്മ വരുന്നത് ..മദ്യപാനം നിർത്തുക
എന്നത് അത്ര ബുദ്ദിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നും അല്ല ..ഈ പറയുന്ന ഞാൻ തന്നെ എത്ര
പ്രാവശ്യം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു .. എന്റെ കാര്യവും അത് പോലെയാണ് ഓരോ തവണ കഥകൾ
എഴുതുമ്പോഴും ഇനി ഒരു കഥ എഴുതുന്നില്ല എന്ന വിചാരത്തോടെ ആണ് എഴുതുന്നത്. പിന്നീട്
ജീവിതത്തിൽ […]

Continue reading

സേവിച്ചന്റെ രാജയോഗം [നകുലൻ]

സേവിച്ചന്റെ രാജയോഗം Sevichante Raajayogam | Author :  Nakulan   നാട്ടിൻപുറത്തു ചില ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു തത്വം ആണ് ഈ കഥ എഴുതുമ്പോ ഓര്മ വരുന്നത് ..മദ്യപാനം നിർത്തുക എന്നത് അത്ര ബുദ്ദിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നും അല്ല ..ഈ പറയുന്ന ഞാൻ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു .. എന്റെ കാര്യവും അത് പോലെയാണ് ഓരോ തവണ കഥകൾ എഴുതുമ്പോഴും ഇനി ഒരു കഥ എഴുതുന്നില്ല എന്ന വിചാരത്തോടെ ആണ് എഴുതുന്നത്. പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ […]

Continue reading

അഭിഷേകിന്റെ കഥ അഥവാ അഭിഷേകം [നകുലൻ]

അഭിഷേകിന്റെ കഥ അഥവാ അഭിഷേകം Abhishekinte Kadha Adhava Abhishekam Author :
Nakulan   നാട്ടിൻപുറത്തു ചില ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു തത്വം ആണ് ഈ കഥ എഴുതുമ്പോ ഓര്മ
വരുന്നത് ..മദ്യപാനം നിർത്തുക എന്നത് അത്ര ബുദ്ദിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നും അല്ല ..ഈ
പറയുന്ന ഞാൻ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു .. എന്റെ കാര്യവും അത്
പോലെയാണ് ഓരോ തവണ കഥകൾ എഴുതുമ്പോഴും ഇനി ഒരു കഥ എഴുതുന്നില്ല എന്ന വിചാരത്തോടെ ആണ്
[…]

Continue reading

അഭിഷേകിന്റെ കഥ അഥവാ അഭിഷേകം [നകുലൻ]

അഭിഷേകിന്റെ കഥ അഥവാ അഭിഷേകം Abhishekinte Kadha Adhava Abhishekam Author : Nakulan   നാട്ടിൻപുറത്തു ചില ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു തത്വം ആണ് ഈ കഥ എഴുതുമ്പോ ഓര്മ വരുന്നത് ..മദ്യപാനം നിർത്തുക എന്നത് അത്ര ബുദ്ദിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നും അല്ല ..ഈ പറയുന്ന ഞാൻ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു .. എന്റെ കാര്യവും അത് പോലെയാണ് ഓരോ തവണ കഥകൾ എഴുതുമ്പോഴും ഇനി ഒരു കഥ എഴുതുന്നില്ല എന്ന വിചാരത്തോടെ ആണ് […]

Continue reading

മാന്യത [Nakulan]

സുഹൃത്തുക്കളേ ..ഇത് ഒന്നര വര്ഷം മുന്പ് ഞാന്‍ തന്നെ എഴുതി ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ പോസ്റ്റ്‌
ചെയ്ത എന്റെ കഥയാണ് .. അന്ന് പല ഭാഗങ്ങള്‍ ആയി പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടു എനിക്കൊരു
സംതൃപ്തി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല .. ഒന്ന് വായിച്ചവര്‍ ക്ഷമിക്കുക..നിങ്ങളുടെ
അഭിപ്രായങ്ങളും വിമര്‍ശനങ്ങളും എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും എന്നെ അറിയിക്കണം മാന്യത 
| Manyatha Author Nakulan ഓഫീസില്‍  ഒടുക്കത്തെ തിരക്ക്… രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇരുന്ന
ഇരുപ്പാണ് നടു നിവര്‍ത്താന്‍  സമയം കിട്ടിയില്ല .. രണ്ടു പ്രാവശ്യം […]

Continue reading

മാന്യത [Nakulan]

സുഹൃത്തുക്കളേ ..ഇത് ഒന്നര വര്ഷം മുന്പ് ഞാന്‍ തന്നെ എഴുതി ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത എന്റെ കഥയാണ് .. അന്ന് പല ഭാഗങ്ങള്‍ ആയി പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടു എനിക്കൊരു സംതൃപ്തി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല .. ഒന്ന് വായിച്ചവര്‍ ക്ഷമിക്കുക..നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിമര്‍ശനങ്ങളും എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും എന്നെ അറിയിക്കണം മാന്യത  | Manyatha Author Nakulan ഓഫീസില്‍  ഒടുക്കത്തെ തിരക്ക്… രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇരുന്ന ഇരുപ്പാണ് നടു നിവര്‍ത്താന്‍  സമയം കിട്ടിയില്ല .. രണ്ടു പ്രാവശ്യം […]

Continue reading