ചുവന്ന ദുബൈ 2 [നാസ്സ്]

ചുവന്ന ദുബൈ 2 CHUVANNA DUBAI 2 AUTHOR:NAS | PREVIOUS   “ചുവന്ന ദുബൈ” എന്ന ഇൗ
കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിനു പ്രതികരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി.?? തുടര്‍ന്നും നിങ്ങളുടെ
സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു..?? സോഫിയുടെ ആ മെസ്സേജിന് എന്തു മറുപടി കൊടുക്കണം
എന്നറിയാതെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഫോണിലും നോക്കി അങ്ങിനെ ഇരുന്നു…? പെട്ടന്നൊരു മറുപടി
എനിക്ക് അസാധ്യമായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചതിനു ശേഷം രണ്ടും കല്‍പിച്ച്
അവള്‍ക്കൊരു മറുപടി കൊടുക്കാന്‍ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചു കൊണ്ട് ഞാനവളോടു
ചോതിച്ചു.”എന്നിട്ടു […]

Continue reading

ചുവന്ന ദുബൈ 2 [നാസ്സ്]

ചുവന്ന ദുബൈ 2 CHUVANNA DUBAI 2 AUTHOR:NAS | PREVIOUS   “ചുവന്ന ദുബൈ” എന്ന ഇൗ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിനു പ്രതികരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി.?? തുടര്‍ന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു..?? സോഫിയുടെ ആ മെസ്സേജിന് എന്തു മറുപടി കൊടുക്കണം എന്നറിയാതെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഫോണിലും നോക്കി അങ്ങിനെ ഇരുന്നു…? പെട്ടന്നൊരു മറുപടി എനിക്ക് അസാധ്യമായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചതിനു ശേഷം രണ്ടും കല്‍പിച്ച് അവള്‍ക്കൊരു മറുപടി കൊടുക്കാന്‍ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചു കൊണ്ട് ഞാനവളോടു ചോതിച്ചു.”എന്നിട്ടു […]

Continue reading

ചുവന്ന ദുബൈ [നാസ്സ്]

ചുവന്ന ദുബൈ CHUVANNA DUBAI AUTHOR:NAS ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്… 2008 ആഗസ്റ്റ് 9 ന്. എന്‍റെ
20ാം വയസ്സിൽ വീട്ടിലെ പ്രാരാപ്തങ്ങളില്‍ നിന്നെല്ലാം ഒന്നു കര കയറണം എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ ദുബൈ നഗരത്തില്‍ ആദ്യമായി കാലുകുത്തുമ്പോള്‍ ഞാൻ ഒരിക്കല്‍ പോലും
ചിന്തിക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടന്നു
കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്‍റെ പേര് നാസ് … ഇപ്പോള്‍ വയസ്സ് 28 ദുബൈയില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന
ഒരു തിരക്കു പിടിച്ച നഗരത്തിലെ ഒരു ജന്‍സ് സലൂണില്‍ ഹെയർ സ്റ്റയിലിസറ്റായി […]

Continue reading

ചുവന്ന ദുബൈ [നാസ്സ്]

ചുവന്ന ദുബൈ CHUVANNA DUBAI AUTHOR:NAS ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്… 2008 ആഗസ്റ്റ് 9 ന്. എന്‍റെ 20ാം വയസ്സിൽ വീട്ടിലെ പ്രാരാപ്തങ്ങളില്‍ നിന്നെല്ലാം ഒന്നു കര കയറണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദുബൈ നഗരത്തില്‍ ആദ്യമായി കാലുകുത്തുമ്പോള്‍ ഞാൻ ഒരിക്കല്‍ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്‍റെ പേര് നാസ് … ഇപ്പോള്‍ വയസ്സ് 28 ദുബൈയില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തിരക്കു പിടിച്ച നഗരത്തിലെ ഒരു ജന്‍സ് സലൂണില്‍ ഹെയർ സ്റ്റയിലിസറ്റായി […]

Continue reading