പ്രണയ ജീവിതം ..തുടരുന്നു ..4

പ്രണയ ജീവിതം ….തുടരുന്നു … (Part 4) pranaya jeevitham thudarunnu part-4 by:NiJu
| Muthuchippi.net click here to read all parts ഇത്  1990 കളിലെ ഒരു കഥയാണ് …മുൻ
ലക്കങ്ങൾ കൂടി വായിച്ചാൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാം മുൻ ലക്കങ്ങൾ
വായിക്കുമല്ലോ …..   പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ കളികൾ രതിയെ കൂടുതൽ ഉന്മാദവതിയാക്കി
…..വേണുഗോപാലൻ നായരയരുടെ വരവ് കുറച്ചുകൂടെ നീണ്ടോട്ടെ എന്ന് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു
….ഇത്രയും നാൾ കിട്ടാത്ത എല്ലാ കാമ […]

Continue reading

പ്രണയ ജീവിതം ..തുടരുന്നു ..4

പ്രണയ ജീവിതം ….തുടരുന്നു … (Part 4) pranaya jeevitham thudarunnu part-4 by:NiJu | Kambikuttan.net click here to read all parts ഇത്  1990 കളിലെ ഒരു കഥയാണ് …മുൻ ലക്കങ്ങൾ കൂടി വായിച്ചാൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാം മുൻ ലക്കങ്ങൾ വായിക്കുമല്ലോ …..   പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ കളികൾ രതിയെ കൂടുതൽ ഉന്മാദവതിയാക്കി …..വേണുഗോപാലൻ നായരയരുടെ വരവ് കുറച്ചുകൂടെ നീണ്ടോട്ടെ എന്ന് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ….ഇത്രയും നാൾ കിട്ടാത്ത എല്ലാ കാമ […]

Continue reading