അയലത്തെ കളിക്കാരി 2 [Anonymous Jack]

അയലത്തെ കളിക്കാരി 2 Ayalathe Kalikkari Part 2 | Author : Anonymous Jack [
Previous Part ] _ കളി തുടങ്ങി മക്കളെ… പ്രിയ വായനക്കാരെ, ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
കൊണ്ട് 2ആം ഭാഗം ഒരുപാട് വൈകിയതിൽ വളരെയധികം ഖേദിക്കുന്നു. കഥ തുടരുന്നു…. വീടിന്റെ
വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച കണ്ട് മേലാകെ ഒരു ഷോക്കേറ്റത് പോലെ തോന്നി.റിൻസി
ആന്റി ഇറുകിപ്പിടിച്ച ചെറിയ ടീഷർടും വളരെ ചെറിയ സ്കർട്ടുമിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആ
ടീഷർടിനു താങ്ങാവുന്നത്തിനും […]

Continue reading

അയലത്തെ കളിക്കാരി 2 [Anonymous Jack]

അയലത്തെ കളിക്കാരി 2 Ayalathe Kalikkari Part 2 | Author : Anonymous Jack [ Previous Part ] _ കളി തുടങ്ങി മക്കളെ… പ്രിയ വായനക്കാരെ, ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് 2ആം ഭാഗം ഒരുപാട് വൈകിയതിൽ വളരെയധികം ഖേദിക്കുന്നു. കഥ തുടരുന്നു…. വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച കണ്ട് മേലാകെ ഒരു ഷോക്കേറ്റത് പോലെ തോന്നി.റിൻസി ആന്റി ഇറുകിപ്പിടിച്ച ചെറിയ ടീഷർടും വളരെ ചെറിയ സ്കർട്ടുമിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആ ടീഷർടിനു താങ്ങാവുന്നത്തിനും […]

Continue reading