എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 5 [Pravasi]

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 5 Ente Maathram Bhamechi Part 5 bY Pravasi | Previous
Parts Aen ^*v– N]pw kn«p Bfns] bnXn¡m³ tWm¡n. k*n kas^ bSps¡ B]SnWm`pw Aen
bnXn¨SnWm`pw Bfn]psX fpNan`qsX Aen]pw ko\p. ssd¡v– ftä klt¯¡pw. Aen tkPw F\oäp
Bfns] bnXnsI\o¸n¨v– sWm¡n]t¸mÄ AkapsX NmÂfp«n`pw ssN fp«n`pw hmfmWyw sSm`n
tbm]n«p*v– Mm³:F´v– b\n]m Wo Nm\ns¨. CSnWms\m Mm³ Wns¶w sNm*v– Ct{Sw […]

Continue reading

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 5 [Pravasi]

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 5 Ente Maathram Bhamechi Part 5 bY Pravasi | Previous Parts Aen ^*v– N]pw kn«p Bfns] bnXn¡m³ tWm¡n. k*n kas^ bSps¡ B]SnWm`pw Aen bnXn¨SnWm`pw Bfn]psX fpNan`qsX Aen]pw ko\p. ssd¡v– ftä klt¯¡pw. Aen tkPw F\oäp Bfns] bnXnsI\o¸n¨v– sWm¡n]t¸mÄ AkapsX NmÂfp«n`pw ssN fp«n`pw hmfmWyw sSm`n tbm]n«p*v– Mm³:F´v– b\n]m Wo Nm\ns¨. CSnWms\m Mm³ Wns¶w sNm*v– Ct{Sw […]

Continue reading

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 [Pravasi]

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 Ente Maathram Bhamechi Part 4 bY Pravasi | Previous
Parts bntä¶p ^mkns` AkaqsX H^p¡w N*t¸mÄ Aen]psX I¦v– N¯n. AkWms\ h½Sn¡pN]pw
sI]vSp. CWn F§sW bänsöp b_]pw. fm{Skpfà A¶p Aksa him]n¨ hvtWiw f_¡m³ bäp¶pfnÃ.
Sm³ A{S¡v– hvsWin¡p¶ sb®p fsäm^mapsX Np® N]äm³ tbmNp¶p. B hf]s¯ knNm^w AWpkUn¨v–
Ss¶ A_n]\w. Bfn¡v– f¶Ên`mNp¶p*m]p^p¶p Aksâ kngfw. bt£ Akaqw […]

Continue reading

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 [Pravasi]

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 Ente Maathram Bhamechi Part 4 bY Pravasi | Previous Parts bntä¶p ^mkns` AkaqsX H^p¡w N*t¸mÄ Aen]psX I¦v– N¯n. AkWms\ h½Sn¡pN]pw sI]vSp. CWn F§sW bänsöp b_]pw. fm{Skpfà A¶p Aksa him]n¨ hvtWiw f_¡m³ bäp¶pfnÃ. Sm³ A{S¡v– hvsWin¡p¶ sb®p fsäm^mapsX Np® N]äm³ tbmNp¶p. B hf]s¯ knNm^w AWpkUn¨v– Ss¶ A_n]\w. Bfn¡v– f¶Ên`mNp¶p*m]p^p¶p Aksâ kngfw. bt£ Akaqw […]

Continue reading