പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും 3

പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും 3 Prarabdham Mathayiyum Padippistu enthuvum part 3 By PADIPPIST KUTTAN (പഠിപ്പിസ്റ്റ് കുട്ടൻ) Previous Parts     {bn] km]W¡mÀ¡v….. Wn§av S¶ hvtWi¯nWpw t{bmÕmiW¯nWpw Fsâ ANfjnª Wµn A_n]n¡p¶p… Cu NT]psX BUy emP§Ä km]n¡m¯ {bn] km]W¡mÀ NTmPSn fWÊn`m¡pkm³ tk*n fp³ emP§Ä km]n¡\w F¶v AeyÀSTn¡p¶p….. NT]n k^p¶ A£^ sSäpNÄ¡v NqXn hU]w £fn¡pN…SpXÀ¶pw Cu NT km]n¡pN]pw […]

Continue reading

പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും 2

പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും Prarabdham Mathayiyum Padippistu enthuvum part 2 By PADIPPIST KUTTAN(പഠിപ്പിസ്റ്റ് കുട്ടൻ) Previous Parts Cu NT]psX BUyemPw km]n¡m¯kÀ NT fWÊn`m¡pkm³ tk*n ASv km]n¨n¨n«v Cu emPw km]n¡\w F¶v AeyÀ°n¡p¶p… emPw 1: f]¡¯n Ft¸mtam dm{Sqfnsâv NSNn fp«p¶ lÐw tN«m\v Mm³ D\À¶Sv. `nhn]m\v knan¡p¶Sv. `nÊn: A¸m- A¸m- Npans¨¦n Njn¡m³ kmt]m… Mm³: k^p¶p tfmsa-! Mm³ tkPw Fjpt¶äv […]

Continue reading

പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും

പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും Prarabdham Mathayiyum Padippistu enthuvum By PADIPPIST KUTTAN(പഠിപ്പിസ്റ്റ് കുട്ടൻ) {bn] hpir¯p¡sa , CSv N¼n¡p«Wns` Fsâ BUys¯ NT]m\v . Cu NT SnN¨pw hm¦`vbnNfm\v.Cu NT]ns` NTmbm{S§Ä Bs^]pw tkUWn¸n¡m³ Dt±ln¨n«Ã.Cu NT BhzmUW¯nWp tk*n fm{Sfm\v. CSns` A£^ sSäpNÄ¡v BUytf £f tImUn¡p¶p .Wn§apsX t{bmÕmiWkpw knfÀlWkpw H^p tbms` hzoN^n¡p¶Sm\v… emPw 1 Fsâ tb^v f¯m]n . k]Êv 49 Njnªp […]

Continue reading