മദാലസമേട് : റജീനയുടെ പൂറത്താഴം [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍]

മദാലസമേട് : റജീനയുടെ പൂറത്താഴം [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍] MADALASAMEDU RAJEENAYUDE
POORATHAZHAM AUTHOR PAMMAN.JR   ^m{Sn 10 f\n¡vcn`n¸¨³ _KoW]psX koXnsâ tPäv Sp_¶v
AN¯p N]_n._KoW fm{Stf]pÅq ko«nÂ.cn`n¸¨Wv NmfhUy H^p¡n Nm¯n^n¡pN]m]n^p¶p B S¯½
fq¡n fUm`h . N_p¯ Ip^nUm_n fp`Nap ´n _KoW NSNv Sp_¶p.cn`n¸¨Wpw N_p¸v
khv{Sfm]n^p¶p. N_p¯ Ko³hpw N_p¯ Xo gÀ«pw. _KoW Sn^nªp Wn¶v NSNX¨t¸mtj¡pw A¨³
bn¶n Wn¶v Aksa sN«n¸nXn¨v N¶nfmh¯n […]

Continue reading

മദാലസമേട് : റജീനയുടെ പൂറത്താഴം [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍]

മദാലസമേട് : റജീനയുടെ പൂറത്താഴം [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍] MADALASAMEDU RAJEENAYUDE POORATHAZHAM AUTHOR PAMMAN.JR   ^m{Sn 10 f\n¡vcn`n¸¨³ _KoW]psX koXnsâ tPäv Sp_¶v AN¯p N]_n._KoW fm{Stf]pÅq ko«nÂ.cn`n¸¨Wv NmfhUy H^p¡n Nm¯n^n¡pN]m]n^p¶p B S¯½ fq¡n fUm`h . N_p¯ Ip^nUm_n fp`Nap ´n _KoW NSNv Sp_¶p.cn`n¸¨Wpw N_p¸v khv{Sfm]n^p¶p. N_p¯ Ko³hpw N_p¯ Xo gÀ«pw. _KoW Sn^nªp Wn¶v NSNX¨t¸mtj¡pw A¨³ bn¶n Wn¶v Aksa sN«n¸nXn¨v N¶nfmh¯n […]

Continue reading

തയ്യല്‍ക്കാരന്‍ രാമു (പമ്മന്‍ കഥകള്‍)

തയ്യല്‍ക്കാരന്‍ രാമു (പമ്മന്‍ കഥകള്‍) THAYYALKKARAN RAMU AUTHOR:PAMMAN ഇതെന്റെ
ആദ്യ കഥയാണ്‌. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കഥ വായിച്ചേ എനിക്ക് ശീലം ഉള്ളു. എഴുതണം എന്ന്
കരുതിയതല്ല. പിന്നെ ഒരു കഥയ്ക്കുള്ള തീം കിട്ടിയപ്പോള്‍ ഇവിടെ വായിച്ചത് വച്ച്
ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്ന് കരുതി. ഇനി എന്റെ പേരിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക്. ഞാന്‍
എഴുത്തുകാരന്‍ പമ്മന്‍ ഒന്നുമല്ല. പമ്മനെ പോലെ എഴുതാന്‍ ലോകത്ത് ഒരാള്‍ക്കം
സാധിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പമ്മന്‍ ഫാന്‍ ആണ് […]

Continue reading

തയ്യല്‍ക്കാരന്‍ രാമു (പമ്മന്‍ കഥകള്‍)

തയ്യല്‍ക്കാരന്‍ രാമു (പമ്മന്‍ കഥകള്‍) THAYYALKKARAN RAMU AUTHOR:PAMMAN ഇതെന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്‌. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കഥ വായിച്ചേ എനിക്ക് ശീലം ഉള്ളു. എഴുതണം എന്ന് കരുതിയതല്ല. പിന്നെ ഒരു കഥയ്ക്കുള്ള തീം കിട്ടിയപ്പോള്‍ ഇവിടെ വായിച്ചത് വച്ച് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്ന് കരുതി. ഇനി എന്റെ പേരിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക്. ഞാന്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ പമ്മന്‍ ഒന്നുമല്ല. പമ്മനെ പോലെ എഴുതാന്‍ ലോകത്ത് ഒരാള്‍ക്കം സാധിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പമ്മന്‍ ഫാന്‍ ആണ് […]

Continue reading