പന്ത്രണ്ടു പേർ

പന്ത്രണ്ടു പേർ   By:അക്കരെ നിന്നൊരു മൈരൻ എന്റെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ഇത്ര സെക്സ് അഡിക്ഷൻ
വന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ജനുസിന്റെ ആകും. 12 സ്ത്രീകളുമായി ഞാൻ ശാരീരിക
ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഭാര്യ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ
ഭോഗിച്ചിട്ടില്ല… എല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ ഇത് സെരിക്കും നടന്ന സംഭവമല്ല.. ശെരിക്കും
ഉള്ള ജീവിതാനുഭവം ആണ്.. നല്ലവനായ ഒരു മുസ്ലിം പയ്യനായിരുന്നു ഞാൻ.. കഥയിലേക്ക്
കടക്കാം… നമ്പർ – ഒന്നു _ കൊച്ചുമ്മKAMBIKUTTAN.net […]

Continue reading

പന്ത്രണ്ടു പേർ

പന്ത്രണ്ടു പേർ   By:അക്കരെ നിന്നൊരു മൈരൻ എന്റെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ഇത്ര സെക്സ് അഡിക്ഷൻ വന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ജനുസിന്റെ ആകും. 12 സ്ത്രീകളുമായി ഞാൻ ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഭാര്യ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ ഭോഗിച്ചിട്ടില്ല… എല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ ഇത് സെരിക്കും നടന്ന സംഭവമല്ല.. ശെരിക്കും ഉള്ള ജീവിതാനുഭവം ആണ്.. നല്ലവനായ ഒരു മുസ്ലിം പയ്യനായിരുന്നു ഞാൻ.. കഥയിലേക്ക് കടക്കാം… നമ്പർ – ഒന്നു _ കൊച്ചുമ്മKAMBIKUTTAN.net […]

Continue reading