രേവതി തമ്പുരാട്ടിയും കള്ളക്കാമുകനും 2

രേവതി തമ്പുരാട്ടിയും കള്ളകാമുകനും 2 Revathi Thamburaatiyum Kallakaamukanum Part
2 bY രേഖ രേവതി തമ്പുരാട്ടിയും കള്ളകാമുകനും 1 410 Continue reading part 2 നിങ്ങൾ
തന്ന സപ്പോർട്ടാണ് അടുത്ത ഭാഗം എഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ,ആദ്യ ഭാഗം
വായിക്കുന്നതിനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതിനും അതിനായി സാമ്യം കണ്ടെത്തിയതിനും
എല്ലാവരോടും നന്ദി … കൂടാതെ  എന്ന്  250000 നുമുകളിൽ ആളുകൾ നോക്കി എന്നതറിഞ്ഞതിനും
അതിൽ 400  നു മുകളിൽ വായിച്ചവർക്കു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത്
സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും … 250000 ൽ  […]

Continue reading

രേവതി തമ്പുരാട്ടിയും കള്ളക്കാമുകനും 2

രേവതി തമ്പുരാട്ടിയും കള്ളകാമുകനും 2 Revathi Thamburaatiyum Kallakaamukanum Part 2 bY രേഖ രേവതി തമ്പുരാട്ടിയും കള്ളകാമുകനും 1 410 Continue reading part 2 നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടാണ് അടുത്ത ഭാഗം എഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ,ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുന്നതിനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതിനും അതിനായി സാമ്യം കണ്ടെത്തിയതിനും എല്ലാവരോടും നന്ദി … കൂടാതെ  എന്ന്  250000 നുമുകളിൽ ആളുകൾ നോക്കി എന്നതറിഞ്ഞതിനും അതിൽ 400  നു മുകളിൽ വായിച്ചവർക്കു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും … 250000 ൽ  […]

Continue reading