എന്റെ ആയിഷ [Pet Master]

എന്റെ ആയിഷ Ente Ayisha | Author : Pet Master ഞാൻ എഴുതുന്ന കഥ എന്റെ കഥ ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരം സെക്സ് ഉണ്ടാകില്ല. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഞാൻ, Pet Master ആയ കഥ. ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതുന്ന കഥ. എന്റെ കഥ. എന്റെ ആയിഷ… ഫേസ്ബുക്കിൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും വെറുതെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തു സമയം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുന്ന കാലം. ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ്. പ്രൊഫൈൽ പിക് റോസാ പൂവാണ്. പേര് ആയിഷ. […]

Continue reading