അര്‍ച്ചന മാമി എന്റെ ഭര്‍ത്താവ് [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍]

അര്‍ച്ചന മാമി എന്റെ ഭര്‍ത്താവ് Archana Mami Ente Bharthavu | Author : Pmman
Junior     ‘എടീ അര്‍ച്ചനേ വേഗം ഒരുങ്ങ് ‘ ഭര്‍ത്താവ് സജി ഗോവിന്ദ് ഭാര്യ അര്‍ച്ചനാ
സജിയെ ധൃതികൂട്ടി. അര്‍ച്ചന അപ്പോള്‍ തന്റെ 42 ഡബിള്‍ എക്‌സ് എല്‍ ബ്രാ മുലകള്‍ക്ക്
മുകളിലേക്കിട്ടിട്ട് പിന്നിലേക്ക് കൈ പരതി ഹുക്ക് ഇടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
മുലകള്‍ക്ക് രണ്ടിനും നല്ല വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ ബ്രായിക്കുള്ളില്‍
രണ്ടിനേയും തള്ളിവയ്ക്കാന്‍ നല്ല പാടായിരുന്നു. സജിയെ വിളിച്ചാല്‍ ബ്രായിലും […]

Continue reading

അര്‍ച്ചന മാമി എന്റെ ഭര്‍ത്താവ് [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍]

അര്‍ച്ചന മാമി എന്റെ ഭര്‍ത്താവ് Archana Mami Ente Bharthavu | Author : Pmman Junior     ‘എടീ അര്‍ച്ചനേ വേഗം ഒരുങ്ങ് ‘ ഭര്‍ത്താവ് സജി ഗോവിന്ദ് ഭാര്യ അര്‍ച്ചനാ സജിയെ ധൃതികൂട്ടി. അര്‍ച്ചന അപ്പോള്‍ തന്റെ 42 ഡബിള്‍ എക്‌സ് എല്‍ ബ്രാ മുലകള്‍ക്ക് മുകളിലേക്കിട്ടിട്ട് പിന്നിലേക്ക് കൈ പരതി ഹുക്ക് ഇടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മുലകള്‍ക്ക് രണ്ടിനും നല്ല വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ ബ്രായിക്കുള്ളില്‍ രണ്ടിനേയും തള്ളിവയ്ക്കാന്‍ നല്ല പാടായിരുന്നു. സജിയെ വിളിച്ചാല്‍ ബ്രായിലും […]

Continue reading