ഓര്‍മയിലെ വസന്തം 1

ഓര്‍മയിലെ വസന്തം Ormayile Vasantham bY Prathap അനിയത്തിയുമായി കുഞ്ഞില്‍ നടന്ന
സംഭവത്തിനു  ശേഷം കാലങ്ങള്‍ കടന്നു പോയി. ഇത് നടക്കുമ്പോള്‍ അവള്‍ക്ക് 14 വയസ്സ്
എനിക്ക് 19 വയസ്. കടന്നു പോയ കാലങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം എന്നിലും അവളിലും വല്യ വല്യ ശാരീരിക
മാറ്റങ്ങള്‍ തന്നെ ഉണ്ടായി. അന്ന് കുഞ്ഞിക്കുട്ടനായിരുന്ന എന്റെ കമ്പിക്കുട്ടനു
വലിപ്പം 5 ഇഞ്ചിനു മേലെ ആയി. വീട്ടില്‍ ബര്‍മൂഡ ഇട്ട് നടക്കാന്‍ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ
എന്തെങ്കിലും കണ്ടാലോ ഓര്‍ത്താലോ അവന്‍ കേറി വടിയായി നില്‍ക്കും. വീട്ടില്‍ […]

Continue reading

ഓര്‍മയിലെ വസന്തം 1

ഓര്‍മയിലെ വസന്തം Ormayile Vasantham bY Prathap അനിയത്തിയുമായി കുഞ്ഞില്‍ നടന്ന സംഭവത്തിനു  ശേഷം കാലങ്ങള്‍ കടന്നു പോയി. ഇത് നടക്കുമ്പോള്‍ അവള്‍ക്ക് 14 വയസ്സ് എനിക്ക് 19 വയസ്. കടന്നു പോയ കാലങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം എന്നിലും അവളിലും വല്യ വല്യ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങള്‍ തന്നെ ഉണ്ടായി. അന്ന് കുഞ്ഞിക്കുട്ടനായിരുന്ന എന്റെ കമ്പിക്കുട്ടനു വലിപ്പം 5 ഇഞ്ചിനു മേലെ ആയി. വീട്ടില്‍ ബര്‍മൂഡ ഇട്ട് നടക്കാന്‍ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാലോ ഓര്‍ത്താലോ അവന്‍ കേറി വടിയായി നില്‍ക്കും. വീട്ടില്‍ […]

Continue reading