ഒരു ഹൈടെക് പ്രേതത്തിന്റെ ആത്‌മവിലാപം [സുനിൽ]

“ഒരു ഹൈടെക് പ്രേതത്തിന്റെ ആത്‌മവിലാപം” Oru Hitech Prethathinte Aathmavilaapam |
Author : Sunil [നോൺകമ്പി പ്രേതകഥാ സീരീസ് – 6]   ഡിയർ ചങ്ക്‌സ്….. . വളരെ
സങ്കടത്തോടെയും വിഷമത്തോടെയും ആണ് ഞാനാ വസ്തുത മനസിലാക്കിയത്! നിങ്ങൾ ആർക്കും ഞങ്ങൾ
പ്രേതങ്ങളിൽ തരിമ്പും വിശ്വാസം ഇല്ല! നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്തത്? ഈ
ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡ്യുക്കുമായി ഒക്കെ കണ്ട കൊക്കകളിലോട്ട് പറന്നും
ടോറസുകളുടെ അടിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയും പ്രേതങ്ങളായ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും […]

Continue reading

ഒരു ഹൈടെക് പ്രേതത്തിന്റെ ആത്‌മവിലാപം [സുനിൽ]

“ഒരു ഹൈടെക് പ്രേതത്തിന്റെ ആത്‌മവിലാപം” Oru Hitech Prethathinte Aathmavilaapam | Author : Sunil [നോൺകമ്പി പ്രേതകഥാ സീരീസ് – 6]   ഡിയർ ചങ്ക്‌സ്….. . വളരെ സങ്കടത്തോടെയും വിഷമത്തോടെയും ആണ് ഞാനാ വസ്തുത മനസിലാക്കിയത്! നിങ്ങൾ ആർക്കും ഞങ്ങൾ പ്രേതങ്ങളിൽ തരിമ്പും വിശ്വാസം ഇല്ല! നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്തത്? ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡ്യുക്കുമായി ഒക്കെ കണ്ട കൊക്കകളിലോട്ട് പറന്നും ടോറസുകളുടെ അടിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയും പ്രേതങ്ങളായ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും […]

Continue reading