ഉമ്മച്ചിയുടെ രതിലോകം

ഉമ്മച്ചിയുടെ രതിലോകം Ummachiyude Rathilokam Author : Priyankaran   എന്റെ പേര്
അജ്മൽ ഇപ്പൊ 19 വയസ്. വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഏക മകൻ. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം
നിൽക്കുന്ന കുടുംബം. ഇത്രയും ആണെന്റെ ബേസിക് ഇൻഫോ. പ്ലസ് ടു തോറ്റു നിൽക്കുന്ന
സമയം, തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാതെ നട്ടം തിരിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ബന്ധു
വിസ തന്നു ഗൾഫിൽ എത്തി. മരുഭൂമിക്ക് നടുവിൽ ഉള്ള ഒരു ഫാമിൽ ആയിരുന്നു എന്റെ ജോലി.
ആടിനെ മേയ്ക്കലും തീറ്റ കൊടുക്കലും […]

Continue reading

ഉമ്മച്ചിയുടെ രതിലോകം

ഉമ്മച്ചിയുടെ രതിലോകം Ummachiyude Rathilokam Author : Priyankaran   എന്റെ പേര് അജ്മൽ ഇപ്പൊ 19 വയസ്. വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഏക മകൻ. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബം. ഇത്രയും ആണെന്റെ ബേസിക് ഇൻഫോ. പ്ലസ് ടു തോറ്റു നിൽക്കുന്ന സമയം, തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാതെ നട്ടം തിരിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ബന്ധു വിസ തന്നു ഗൾഫിൽ എത്തി. മരുഭൂമിക്ക് നടുവിൽ ഉള്ള ഒരു ഫാമിൽ ആയിരുന്നു എന്റെ ജോലി. ആടിനെ മേയ്ക്കലും തീറ്റ കൊടുക്കലും […]

Continue reading