സ്നേഹസാന്ദ്രം 3 [PROVIDENCER]

കുറച്ച് അതികം താമസിച്ചു എന്ന് അറിയാം…. എല്ലാവരോടും അതിന് sorry…. പിന്നേ കുറച്ച്
അക്ഷര പിശക് കാണും….. എഡിറ്റ്‌ ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടില്ലാ….. സ്നേഹസാന്ദ്രം
സ്നേഹസാന്ദ്രം 3 Snehasandram Part 3 | Author : Providencer [ Previous Part ]
ഫോണിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന പേരുകണ്ട് അവൾ അക്കെ വല്ലതെ ആയ്യി…….. ഇയാൾ എന്തിനാണാവോ ഈ
രാത്രി എന്നെ വിളിക്കുന്നേ……… എന്തായാലും ഫോൺ എടുത്തേക്കാം…… അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന്
എന്നെ ഉറക്കില്ല അയാൾ! മനസില്ല മനസോടെ അവൾ ഫോൺ […]

Continue reading

സ്നേഹസാന്ദ്രം 3 [PROVIDENCER]

കുറച്ച് അതികം താമസിച്ചു എന്ന് അറിയാം…. എല്ലാവരോടും അതിന് sorry…. പിന്നേ കുറച്ച് അക്ഷര പിശക് കാണും….. എഡിറ്റ്‌ ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടില്ലാ….. സ്നേഹസാന്ദ്രം സ്നേഹസാന്ദ്രം 3 Snehasandram Part 3 | Author : Providencer [ Previous Part ] ഫോണിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന പേരുകണ്ട് അവൾ അക്കെ വല്ലതെ ആയ്യി…….. ഇയാൾ എന്തിനാണാവോ ഈ രാത്രി എന്നെ വിളിക്കുന്നേ……… എന്തായാലും ഫോൺ എടുത്തേക്കാം…… അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നെ ഉറക്കില്ല അയാൾ! മനസില്ല മനസോടെ അവൾ ഫോൺ […]

Continue reading

അവർക്കായി……..അവൾക്കായി…… 3 [Providencer]

അവർക്കായി……..അവൾക്കായി…… Part 3 Avalkkayi Avalkkayi Part 3 | Author :
Providencer | Previous Part   നീ എന്താടാ അങ്ങനെ ചോതിച്ചേ ….? അത് നീ
ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് … സാദാരണ നീ എല്ലാവരേയും ഒരു പുച്ചത്തോടു കൂടി
മാത്രമല്ലേ നോക്കാറൊള്ളു … എടാ എനിക്ക് എന്നും അവൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം എന്ന്
തോനി ആതാണ് അനന്തു ….. പക്ഷേ അവൾ വേണ്ട എന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് പെരുത്ത […]

Continue reading

അവർക്കായി……..അവൾക്കായി…… 3 [Providencer]

അവർക്കായി……..അവൾക്കായി…… Part 3 Avalkkayi Avalkkayi Part 3 | Author : Providencer | Previous Part   നീ എന്താടാ അങ്ങനെ ചോതിച്ചേ ….? അത് നീ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് … സാദാരണ നീ എല്ലാവരേയും ഒരു പുച്ചത്തോടു കൂടി മാത്രമല്ലേ നോക്കാറൊള്ളു … എടാ എനിക്ക് എന്നും അവൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം എന്ന് തോനി ആതാണ് അനന്തു ….. പക്ഷേ അവൾ വേണ്ട എന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് പെരുത്ത […]

Continue reading

അവർക്കായി……..അവൾക്കായി…… Part 2 [Providencer]

ആദ്യഭാഗം വായിച്ച് സപ്പോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി…. ഇത് ഒരു സാദാരണ കഥ ആണ്
അതുകൊണ്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് മാത്രമെ കമ്പി പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ …..  
അവർക്കായി……..അവൾക്കായി…… Part 1 Avalkkayi Avalkkayi Part 1 | Author :
Providencer | Previous Part   എനിക്ക് കഴിയില്ലടി……. എല്ലാവരും പിന്നെ അവളെ
മറ്റൊരു കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടാൽ എനിക്ക് സഹിക്കില്ലാ………….. ‘എന്നാ വേണ്ടാ……….നിന്റെ
ഇഷ്ടം പോലെ……… എപ്പോഴാ നീ വന്നേ…….. ഞാൻ വെള്പ്പിന് എത്താം………. […]

Continue reading

അവർക്കായി……..അവൾക്കായി…… Part 2 [Providencer]

ആദ്യഭാഗം വായിച്ച് സപ്പോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി…. ഇത് ഒരു സാദാരണ കഥ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് മാത്രമെ കമ്പി പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ …..   അവർക്കായി……..അവൾക്കായി…… Part 1 Avalkkayi Avalkkayi Part 1 | Author : Providencer | Previous Part   എനിക്ക് കഴിയില്ലടി……. എല്ലാവരും പിന്നെ അവളെ മറ്റൊരു കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടാൽ എനിക്ക് സഹിക്കില്ലാ………….. ‘എന്നാ വേണ്ടാ……….നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ……… എപ്പോഴാ നീ വന്നേ…….. ഞാൻ വെള്പ്പിന് എത്താം………. […]

Continue reading

അവർക്കായി……..അവൾക്കായി…… Part 1 [Providencer]

എൻ്റെ ആദ്യ കഥ ആണ്……തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കുക…….എന്നിക്ക് ഇതെഴുതാൻ പ്രേജോതനം
അയ്യ എല്ലാ പ്രേണയ കഥകളുടെ സൃഷ്ടക്കൾകും എൻ്റെ നന്ദി……പ്രത്യേകിച്ച്
മരകാർ…അർജുൻ……അനഗ്നെ പലരും……..എല്ലാവരും എൻ്റെ ഗുരുക്കൾ ആണ്……കഥയുടെ അവതരണത്തിൽ
കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്…….ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അടുത്ത തവണ കുറച്ച് സാഹിത്യം ചേർക്കാൻ .
എല്ലവരും അഭിപ്രായം പറയുക അവർക്കായി……..അവൾക്കായി…… Part 1 Avalkkayi Avalkkayi
Part 1 | Author : Providencer   എടാ ചെറുകാ നിനക്ക് ഇന്ന് ജോലിക്ക് ഓന്നും
പോകണ്ടേ.പൊതുപോലെ പോലെ ഉറങ്ങാതെ […]

Continue reading

അവർക്കായി……..അവൾക്കായി…… Part 1 [Providencer]

എൻ്റെ ആദ്യ കഥ ആണ്……തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കുക…….എന്നിക്ക് ഇതെഴുതാൻ പ്രേജോതനം അയ്യ എല്ലാ പ്രേണയ കഥകളുടെ സൃഷ്ടക്കൾകും എൻ്റെ നന്ദി……പ്രത്യേകിച്ച് മരകാർ…അർജുൻ……അനഗ്നെ പലരും……..എല്ലാവരും എൻ്റെ ഗുരുക്കൾ ആണ്……കഥയുടെ അവതരണത്തിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്…….ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അടുത്ത തവണ കുറച്ച് സാഹിത്യം ചേർക്കാൻ . എല്ലവരും അഭിപ്രായം പറയുക അവർക്കായി……..അവൾക്കായി…… Part 1 Avalkkayi Avalkkayi Part 1 | Author : Providencer   എടാ ചെറുകാ നിനക്ക് ഇന്ന് ജോലിക്ക് ഓന്നും പോകണ്ടേ.പൊതുപോലെ പോലെ ഉറങ്ങാതെ […]

Continue reading