അയൽവാസി തസ്ലീമ 2

അയൽവാസി തസ്ലീമ 2 Ayalvasi Taslima Part 2 bY Rahul Prakash | Previous Parts  
ആദ്യ ഭാഗം രണ്ടു പേജിൽ ഉൾകൊള്ളിച്ചതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു,കാരണം സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക്
ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നും എഴുതാന് കരുതിയാണ്…എന്നാൽ തുടങ്ങാം…, ‌പിന്നെ രണ്ട്
ദിവസത്തേക്ക് അവളുടെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തേക്കെ പോയില്ല.രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒരു
ഞായറാഴ്ച വീട്ടിൽ ടീവി കാണുമ്പോൾ അവൾ കയറി വരുന്നു,,ആ സമയത്തു ഉപ്പയും ഉമ്മയും
പുറത്തേക്കു പോയതായിരുന്നു,അനിയന്മാര് രണ്ടാളും റൂമിൽ ഫോണിൽ കളിച്ചു
കിടക്കുന്നു..അവളുടെ […]

Continue reading

അയൽവാസി തസ്ലീമ 2

അയൽവാസി തസ്ലീമ 2 Ayalvasi Taslima Part 2 bY Rahul Prakash | Previous Parts   ആദ്യ ഭാഗം രണ്ടു പേജിൽ ഉൾകൊള്ളിച്ചതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു,കാരണം സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നും എഴുതാന് കരുതിയാണ്…എന്നാൽ തുടങ്ങാം…, ‌പിന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അവളുടെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തേക്കെ പോയില്ല.രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒരു ഞായറാഴ്ച വീട്ടിൽ ടീവി കാണുമ്പോൾ അവൾ കയറി വരുന്നു,,ആ സമയത്തു ഉപ്പയും ഉമ്മയും പുറത്തേക്കു പോയതായിരുന്നു,അനിയന്മാര് രണ്ടാളും റൂമിൽ ഫോണിൽ കളിച്ചു കിടക്കുന്നു..അവളുടെ […]

Continue reading