വരാനിരിക്കുന്നത് വഴിയിൽ തങ്ങില്ല [Rani float]

വരാനിരിക്കുന്നത് വഴിയിൽ തങ്ങില്ല Varanirikkunnathu Vazhiyil Thangilla | Author : Rain Float എന്റെ പേര് പ്രവീൺ,അനു എന്ന് വീട്ടിലും നാട്ടിലും വിളിക്കും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു സപ്ലൈ എഴുതി എടുക്കാൻ നിന്ന 3വർഷക്കാലത്തെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.   അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് എന്റെ ഒരുകൂട്ടുകാരന്റ കല്യണം വരുന്നത്. എന്നേക്കാൾ 5വയ്സു മൂത്തതാണ്. പെണ്ണുവീട് സ്വല്പം ദൂരം ഉണ്ട്. മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല അവന്റെ സ്വഭാവസാവിശേഷത്കൊണ്ട് അടുത്തൂനൊന്നും പെണ്ണുകിട്ടത്തില്ല. 7ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്ൾപ്പടെ നാടുമുഴുവനും ഇളക്കിവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ […]

Continue reading