ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം

ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം Olinjunottam Part 1 bY Rajan   പുഴക്കടുത്തുള്ള വാഴ തോട്ടത്തിൽ
പോയിരുന്നാണ് ഞങ്ങൾ അല്പം ഇല സേവിക്കാറു .. അന്നും പതിവ് പോലെ ഞാൻ അവിടെ എത്തി
എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഒപ്പം ഒരു മധ്യവയസ്കൻ അവടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാളും വലിക്കുമോ ഞാൻ
ചിന്തിച്ചു .. ഒപ്പം കൂടാൻ വളരെ വിഷമാമായിരുന്നെങ്കിലും അയാളുടെ സംസാരം കേട്ട് രസം
തോന്നി.. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു..തുടങ്ങി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ തലയ്ക്ക് കേറി അപ്പോളാണ്
അയാൾ പണ്ടേ ഇവിടെ ഉള്ളവനായിരുന്നു എന്നെ മനസിലായത് […]

Continue reading

ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം

ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം Olinjunottam Part 1 bY Rajan   പുഴക്കടുത്തുള്ള വാഴ തോട്ടത്തിൽ പോയിരുന്നാണ് ഞങ്ങൾ അല്പം ഇല സേവിക്കാറു .. അന്നും പതിവ് പോലെ ഞാൻ അവിടെ എത്തി എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഒപ്പം ഒരു മധ്യവയസ്കൻ അവടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാളും വലിക്കുമോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു .. ഒപ്പം കൂടാൻ വളരെ വിഷമാമായിരുന്നെങ്കിലും അയാളുടെ സംസാരം കേട്ട് രസം തോന്നി.. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു..തുടങ്ങി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ തലയ്ക്ക് കേറി അപ്പോളാണ് അയാൾ പണ്ടേ ഇവിടെ ഉള്ളവനായിരുന്നു എന്നെ മനസിലായത് […]

Continue reading

ജെസ്സിയുടെ അവിഹിതം 2

ജെസ്സിയുടെ അവിഹിതം 2 Jessyude avihitham part 2 bY Rajan ജെസ്സിയുവിടെ അഹിതം 2
Jessyude avihitham part 2 bY Rajan Read First Part Jessyude Avihitham CLICK HERE
പശുവിനെ കെട്ടാനായി ജെസ്സി പറമ്പിലേക്കു പോകുന്നതു കണ്ടാണു സണ്ണിയും 23age
പറമ്പിലേക്കു ആരും കാണാതെ പോയതു പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ടു തിരിഞ്ഞ ജെസ്സി ശൂ ശൂ വിളി
കേട്ടൊന്നു നിന്നു അപ്പോഴാണു പാറക്കുഴിയില് നില്ക്കുന്ന സണ്ണിയെ ജെസ്സി കണ്ടതു
എന്താണെന്നു കൈകൊണ്ടു ആംഗ്യത്തില് ചോദിച്ച […]

Continue reading

ജെസ്സിയുടെ അവിഹിതം 2

ജെസ്സിയുടെ അവിഹിതം 2 Jessyude avihitham part 2 bY Rajan ജെസ്സിയുവിടെ അഹിതം 2 Jessyude avihitham part 2 bY Rajan Read First Part Jessyude Avihitham CLICK HERE പശുവിനെ കെട്ടാനായി ജെസ്സി പറമ്പിലേക്കു പോകുന്നതു കണ്ടാണു സണ്ണിയും 23age പറമ്പിലേക്കു ആരും കാണാതെ പോയതു പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ടു തിരിഞ്ഞ ജെസ്സി ശൂ ശൂ വിളി കേട്ടൊന്നു നിന്നു അപ്പോഴാണു പാറക്കുഴിയില് നില്ക്കുന്ന സണ്ണിയെ ജെസ്സി കണ്ടതു എന്താണെന്നു കൈകൊണ്ടു ആംഗ്യത്തില് ചോദിച്ച […]

Continue reading

ജെസ്സിയുടെ അവിഹിതം part 1

ജെസ്സിയുടെ അവിഹിതം 1 Jessyude avihitham part 1 bY Rajan 41വയസ്സുള്ള മദാലസയായ
ജെസ്സിയാണു കഥയിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രം ഇരുപതു വയസ്സുള്ള മ്രിഗഡോക്ടറാകാ൯ പഠിക്കുന്ന
മക൯ ടോണിയും വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരുന്ന നാഷണൽപെ൪മ്മിറ്റ് ലോറിയിലെ ഡ്രൈവറായ55
വയസ്സുള്ള കുടിയനായ ഭ൪ത്താവു ജോയിയുമാണു ജെസ്സിയുടെ വീട്ടിലുള്ളതു പത്തൊ൯പ്പതാമത്തെ
വയസ്സിൽ ജോയിയുടെ ഭാര്യ ആയതാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്നു വ൪ഷത്തിനിടയിൽ
ഒരിക്കൽപ്പോലും ത൯റ്റെ ഭ൪ത്താവിൽ നിന്ന് ജെസ്സിക്ക് രതിമൂ൪ഛ ഉണ്ടായിട്ടില്ല
ജോയിക്കു സുഖം കിട്ടാനുള്ള യന്ത്രം മാത്രമായാണു അയാൾ ജെസ്സിയെ കണ്ടിരുന്നതു […]

Continue reading

ജെസ്സിയുടെ അവിഹിതം part 1

ജെസ്സിയുടെ അവിഹിതം 1 Jessyude avihitham part 1 bY Rajan 41വയസ്സുള്ള മദാലസയായ ജെസ്സിയാണു കഥയിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രം ഇരുപതു വയസ്സുള്ള മ്രിഗഡോക്ടറാകാ൯ പഠിക്കുന്ന മക൯ ടോണിയും വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരുന്ന നാഷണൽപെ൪മ്മിറ്റ് ലോറിയിലെ ഡ്രൈവറായ55 വയസ്സുള്ള കുടിയനായ ഭ൪ത്താവു ജോയിയുമാണു ജെസ്സിയുടെ വീട്ടിലുള്ളതു പത്തൊ൯പ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ജോയിയുടെ ഭാര്യ ആയതാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്നു വ൪ഷത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും ത൯റ്റെ ഭ൪ത്താവിൽ നിന്ന് ജെസ്സിക്ക് രതിമൂ൪ഛ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജോയിക്കു സുഖം കിട്ടാനുള്ള യന്ത്രം മാത്രമായാണു അയാൾ ജെസ്സിയെ കണ്ടിരുന്നതു […]

Continue reading

സംഘടന 2

സംഘടന – 2 | Sankhadana 2 bY Rajan | www.Muthuchippi.net പ്രിയ വായനക്കാരെ കഴിഞ്ഞ
ഭാഗത്തിൽ കുറച്ചു അക്ഷരതെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.. പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണു എന്റെ
ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്.. വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുനേരിട്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു
എന്ന് സ്വന്തം രാജൻ രാവിലെ കുളിച്ചു കുറിയൊക്കെ തൊട്ടാണ് ചെല്ലമ്മ
വന്നിരിക്കുന്നത്… എനിക്ക് ചെല്ലമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ നാണം തോന്നി… ഞാൻ
വീണ്ടും മുഖം പൊത്തി കിടന്നു.. ” കള്ളന്റെ നാണം കണ്ടില്ലേ… എഴുന്നേറ്റു വാ വല്ലതും
കഴിക്കണ്ട.. […]

Continue reading

സംഘടന 2

സംഘടന – 2 | Sankhadana 2 bY Rajan | www.kambikuttan.net പ്രിയ വായനക്കാരെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ കുറച്ചു അക്ഷരതെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.. പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണു എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്.. വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുനേരിട്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു എന്ന് സ്വന്തം രാജൻ രാവിലെ കുളിച്ചു കുറിയൊക്കെ തൊട്ടാണ് ചെല്ലമ്മ വന്നിരിക്കുന്നത്… എനിക്ക് ചെല്ലമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ നാണം തോന്നി… ഞാൻ വീണ്ടും മുഖം പൊത്തി കിടന്നു.. ” കള്ളന്റെ നാണം കണ്ടില്ലേ… എഴുന്നേറ്റു വാ വല്ലതും കഴിക്കണ്ട.. […]

Continue reading

സംഘടന

സംഘടന bY:[email protected] എന്റെ പേര് സനൽ . എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ലവ് മാരേജ്
ആയിരുന്നു . എനിക്ക് അഞ്ചു വയസുള്ളപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അമ്മ നഷ്ടമായി. പിന്നെ എന്നെ
വളർത്തിയത് എന്റെ അച്ഛമ്മയും വിശ്വസ്ത വേലക്കാരി ചെല്ലയുമാണ്. ചെല്ല ഒരു ഹരിജൻ
സ്ത്രീയാണ്… ഞാൻ ചെല്ലമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്…അച്ഛന് ഗൾഫിൽ ബസ്സിനെസ് ആണ്. അച്ഛൻ
എല്ലായിപ്പോഴും നാട്ടിൽ വന്നു പോകും. അമ്മ മരിച്ചതിനു ശേഷം അച്ഛൻ വേറെ കല്യാണം
കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന് വേറെ ബന്ധുക്കളുമായി […]

Continue reading

സംഘടന

സംഘടന bY:[email protected] എന്റെ പേര് സനൽ . എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു . എനിക്ക് അഞ്ചു വയസുള്ളപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അമ്മ നഷ്ടമായി. പിന്നെ എന്നെ വളർത്തിയത് എന്റെ അച്ഛമ്മയും വിശ്വസ്ത വേലക്കാരി ചെല്ലയുമാണ്. ചെല്ല ഒരു ഹരിജൻ സ്ത്രീയാണ്… ഞാൻ ചെല്ലമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്…അച്ഛന് ഗൾഫിൽ ബസ്സിനെസ് ആണ്. അച്ഛൻ എല്ലായിപ്പോഴും നാട്ടിൽ വന്നു പോകും. അമ്മ മരിച്ചതിനു ശേഷം അച്ഛൻ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന് വേറെ ബന്ധുക്കളുമായി […]

Continue reading