രാജി 2 [Rajeesh]

രാജി 2 Raji Part 2 |Author : Rajesh | Previous Part   (രേഷ്മ എന്ന
കഥാപാത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് രശ്മി എന്നാണ്. ആദ്യ പാർട്ടിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ്
തിരുത്തി വായിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.) വളരെ ഉന്മേഷത്തോടെ ആണ് അന്ന്
ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റത്‌. ഇരുമ്പു കമ്പി പോലെ നിൽക്കുന്ന എന്റെ കുണ്ണക്കുട്ടന് ഞാൻ ഒരു
ഫ്ലയിങ് കിസ് കൊടുത്തു. ‘ഇന്ന് നിന്റെ ദിവസമാ മോനെ…’ അത് കേട്ട് അവൻ ഒന്നുകൂടെ
വെട്ടി വിറച്ചു. ഏറെ നാളത്തെ […]

Continue reading

രാജി 2 [Rajeesh]

രാജി 2 Raji Part 2 |Author : Rajesh | Previous Part   (രേഷ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് രശ്മി എന്നാണ്. ആദ്യ പാർട്ടിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് തിരുത്തി വായിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.) വളരെ ഉന്മേഷത്തോടെ ആണ് അന്ന് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റത്‌. ഇരുമ്പു കമ്പി പോലെ നിൽക്കുന്ന എന്റെ കുണ്ണക്കുട്ടന് ഞാൻ ഒരു ഫ്ലയിങ് കിസ് കൊടുത്തു. ‘ഇന്ന് നിന്റെ ദിവസമാ മോനെ…’ അത് കേട്ട് അവൻ ഒന്നുകൂടെ വെട്ടി വിറച്ചു. ഏറെ നാളത്തെ […]

Continue reading

രാജി 1 [Rajeesh]

രാജി 1 Raji Part 1 |Author : Rajesh   (വളരെ നാളുകൾക്കു ശേഷം എഴുതുന്നതാണ്
അതുകൊണ്ടു തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ബാബു എന്ന
സുഹൃത്തിന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് ഈ കഥ എഴുതുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന
രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫെറ്റിഷ് സ്റ്റോറി മാത്രമാണ് ഇത്) അന്നൊക്കെ കോളേജിൽ പോകുന്നത്
തന്നെ അവളെ കാണാനായിരുന്നു. എന്റെ രേഷ്മയെ! ഇരുനിറവും മാതളം പോലുള്ള മുലകളും
ഒതുങ്ങിയ അരക്കെട്ടും ഒത്ത കുണ്ടിയും വിടർന്ന ചുണ്ടുകളുമുള്ള എന്റെ സുന്ദരി രേഷ്മ.
അവളുടെ കീഴ്ചുണ്ടിന് […]

Continue reading

രാജി 1 [Rajeesh]

രാജി 1 Raji Part 1 |Author : Rajesh   (വളരെ നാളുകൾക്കു ശേഷം എഴുതുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടു തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ബാബു എന്ന സുഹൃത്തിന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് ഈ കഥ എഴുതുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫെറ്റിഷ് സ്റ്റോറി മാത്രമാണ് ഇത്) അന്നൊക്കെ കോളേജിൽ പോകുന്നത് തന്നെ അവളെ കാണാനായിരുന്നു. എന്റെ രേഷ്മയെ! ഇരുനിറവും മാതളം പോലുള്ള മുലകളും ഒതുങ്ങിയ അരക്കെട്ടും ഒത്ത കുണ്ടിയും വിടർന്ന ചുണ്ടുകളുമുള്ള എന്റെ സുന്ദരി രേഷ്മ. അവളുടെ കീഴ്ചുണ്ടിന് […]

Continue reading

രാധിക

രാധിക Radhika bY Rajeesh fmaq«n bqÀ¯n]m¡m¯Sn £f tImUn¨psNm*v Cu sI_pNT
B^wen¡s«… CSv H^p fVp^ {bSnNm^fm\v. Fsâ Gäkpw k`n] l{Spkpw Ct¸mjs¯ Fsâ Gäkpw
AXp¯ hpir¯pfm] KnWogntWmXpÅ fVp^ {bSnNm^w. ko«n Wn¶v F³{X³hv tNm¨n§nWp SÅn
kn«t¸mÄ Mm³ H«pw {bSo£n¨Sà C{S]pw WsÃm^p F©nWo]_nwPv tNmtaKn AZvfng³ Nn«m³
fm{Sw _m¦v Mm³ tWXpsf¶v. Wm«pNm^psX]pw ko«pNm^psX]pw BUys¯ AwPoNm^t¯msX Mm³
C`t{Îm\nN-vhv B³Zv N½yq\nt¡gWn AZvfng³ FXp¯p. […]

Continue reading

രാധിക

രാധിക Radhika bY Rajeesh fmaq«n bqÀ¯n]m¡m¯Sn £f tImUn¨psNm*v Cu sI_pNT B^wen¡s«… CSv H^p fVp^ {bSnNm^fm\v. Fsâ Gäkpw k`n] l{Spkpw Ct¸mjs¯ Fsâ Gäkpw AXp¯ hpir¯pfm] KnWogntWmXpÅ fVp^ {bSnNm^w. ko«n Wn¶v F³{X³hv tNm¨n§nWp SÅn kn«t¸mÄ Mm³ H«pw {bSo£n¨Sà C{S]pw WsÃm^p F©nWo]_nwPv tNmtaKn AZvfng³ Nn«m³ fm{Sw _m¦v Mm³ tWXpsf¶v. Wm«pNm^psX]pw ko«pNm^psX]pw BUys¯ AwPoNm^t¯msX Mm³ C`t{Îm\nN-vhv B³Zv N½yq\nt¡gWn AZvfng³ FXp¯p. […]

Continue reading