രണ്ട് പക്ഷികൾ

രണ്ട് പക്ഷികൾ Randu Pakshikal ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഭാര്യ ….പക്ഷെ തന്റെ ജീവിതം ഇത്ര
പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയി മാറി… പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി സ്വയം ഭോഗം
ചെയ്തത്… അതും കൂട്ടുകാരി രാഗിണി പറഞ്ഞിട്ട് …അവൾ ട്യുഷന് വന്നാൽ കൈ വെറുതെ
ഇരിക്കില്ല ..മുലകളിൽ അമർത്തി പിടിക്കും.. എന്നെ കൊണ്ട് അവളുടെയും പിടിപ്പിക്കും …ആ
സുഖതിനിടക്ക് ഒരു ദിവസം ബാത്‌റൂമിൽ വെച് അവൾ പാവാട പൊക്കി എന്റെ കൈ പിടിച്ച്
ജെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി അമര്ത്താൻ പറഞ്ഞു […]

Continue reading

രണ്ട് പക്ഷികൾ

രണ്ട് പക്ഷികൾ Randu Pakshikal ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഭാര്യ ….പക്ഷെ തന്റെ ജീവിതം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയി മാറി… പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി സ്വയം ഭോഗം ചെയ്തത്… അതും കൂട്ടുകാരി രാഗിണി പറഞ്ഞിട്ട് …അവൾ ട്യുഷന് വന്നാൽ കൈ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ..മുലകളിൽ അമർത്തി പിടിക്കും.. എന്നെ കൊണ്ട് അവളുടെയും പിടിപ്പിക്കും …ആ സുഖതിനിടക്ക് ഒരു ദിവസം ബാത്‌റൂമിൽ വെച് അവൾ പാവാട പൊക്കി എന്റെ കൈ പിടിച്ച് ജെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി അമര്ത്താൻ പറഞ്ഞു […]

Continue reading