എന്റെ റാണിമാർ(സജിത)2

എന്റെ റാണിമാർ(സജിത) 2 Ente Ranimar Kambikatha PART-02 bY-അനിത www.kambimaman.net അങ്ങനെ വെള്ളവും കൊണ്ട് അവൾ പോയി. വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാതെ ബോറടിച്ചു. ഞൻ പയ്യെ അവരുടെ ജോലി സ്ഥാലത്തോട്ടു പോയി ഇക്കയും ഇത്തയും അവിടില്ലാരുന്നു. സജിതയും പിന്നെ വേറെ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ. രണ്ടു പേര് എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള തന്നെയാ. ഒന്ന് നയന ചേച്ചി നല്ല നെടുവിരിയൻ സാധനം കറുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല ഷേപ്പ് ഉള്ള ശരീരം. എപ്പഴും നല്ല ടൈറ്റ് നൈറ്റി മാത്രമേ […]

Continue reading

എന്റെ റാണിമാർ(സജിത)2

എന്റെ റാണിമാർ(സജിത) 2 Ente Ranimar Kambikatha PART-02 bY-അനിത www.kambimaman.net അങ്ങനെ വെള്ളവും കൊണ്ട് അവൾ പോയി. വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാതെ ബോറടിച്ചു. ഞൻ പയ്യെ അവരുടെ ജോലി സ്ഥാലത്തോട്ടു പോയി ഇക്കയും ഇത്തയും അവിടില്ലാരുന്നു. സജിതയും പിന്നെ വേറെ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ. രണ്ടു പേര് എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള തന്നെയാ. ഒന്ന് നയന ചേച്ചി നല്ല നെടുവിരിയൻ സാധനം കറുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല ഷേപ്പ് ഉള്ള ശരീരം. എപ്പഴും നല്ല ടൈറ്റ് നൈറ്റി മാത്രമേ […]

Continue reading