എന്‍റെ ഒരു ദിവസം [Neethu]

എന്‍റെ ഒരു ദിവസം Ente Oru Divasam Author : Neethu   ഷിബുവേട്ടാ എഴുനേൽക്കു സമയം 3
ആയി ..ഇനിയും വൈകിയാൽ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആകും ചേട്ടനെ വിളിച്ചെഴുനേൽപ്പിച്ചു രാത്രിയിൽ
എങ്ങോട്ടോ വലിച്ചെറിഞ്ഞ മാക്സിയും തപ്പിപിടിച്ചെടുത്തു ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്കു നടന്നു
.ഷിബുവേട്ടൻ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകുകയാണ് .മോളുണ്ടായതിനു ശേഷം സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ
കാരണം മണൽക്കാട്ടിൽ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി വിമാനം കയറിയതാണ് ഏട്ടൻ .അമ്മയും അച്ഛനും
ഞാനും മോനും മോളും പിന്നെ ഷിബുവേട്ടനും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം […]

Continue reading

എന്‍റെ ഒരു ദിവസം [Neethu]

എന്‍റെ ഒരു ദിവസം Ente Oru Divasam Author : Neethu   ഷിബുവേട്ടാ എഴുനേൽക്കു സമയം 3 ആയി ..ഇനിയും വൈകിയാൽ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആകും ചേട്ടനെ വിളിച്ചെഴുനേൽപ്പിച്ചു രാത്രിയിൽ എങ്ങോട്ടോ വലിച്ചെറിഞ്ഞ മാക്സിയും തപ്പിപിടിച്ചെടുത്തു ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്കു നടന്നു .ഷിബുവേട്ടൻ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകുകയാണ് .മോളുണ്ടായതിനു ശേഷം സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ കാരണം മണൽക്കാട്ടിൽ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി വിമാനം കയറിയതാണ് ഏട്ടൻ .അമ്മയും അച്ഛനും ഞാനും മോനും മോളും പിന്നെ ഷിബുവേട്ടനും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം […]

Continue reading