നിമിഷ [തക്കുടു]

നിമിഷ Nimisha | Author : Thakkudu ഞാൻ നിമിഷ.. ഇതു ഒരു ലെസ്ബിയൻ കഥ ആണ്.. കുറച്ചു ഫെറ്റിഷ് തീം കൂടെ ഉണ്ട്..Psc പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ള കുറച്ചു യുവതി യുവാക്കൾ ചേർന്ന് നാട്ടിലെ nss ഓഫീസിൽ ഒരു കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി നടത്താൻ പ്ലാൻ ഇട്ടു..അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ മീര ചേച്ചിയോട് കൂട്ട് ആകുന്നത്.. ഇടക്ക് വഴിയിൽ വെച്ചു കാണുമെങ്കിലും ഒരു നല്ല അടുപ്പം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല..nss ഓഫീസിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രം കോച്ചിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന […]

Continue reading