ഞാൻ മിഥ്യ 4 [മിഥ്യ]

ഞാൻ മിഥ്യ 4 Njan Midhya Part 4 bY  Midhya Previous Part :  Part 1 | Part 2 |
Part 3 |   (ഹൈ .. ഞാൻ ഒരു വെക്കേഷന് ട്രിപ്പിൽ ആയിരുന്നു .. അതാണ് എഴുതാൻ വൈകിയത്
.. കഴിഞ്ഞ കഥക്ക് എല്ലാരും തന്ന കമെന്റ്സിനും ലൈക്സിനും നന്നി.. ) അങ്ങനെ
ഷഫീക്കുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധം ഞാൻ തുടർന്നു .. ഷെഫീക്കിന്റെ ആ പെരുക്കൻ സ്വഭാവം
എല്ലാം കുറഞ്ഞു വന്നു. മിക്ക്യ ദിവസവും ജോലി […]

Continue reading

ഞാൻ മിഥ്യ 4 [മിഥ്യ]

ഞാൻ മിഥ്യ 4 Njan Midhya Part 4 bY  Midhya Previous Part :  Part 1 | Part 2 | Part 3 |   (ഹൈ .. ഞാൻ ഒരു വെക്കേഷന് ട്രിപ്പിൽ ആയിരുന്നു .. അതാണ് എഴുതാൻ വൈകിയത് .. കഴിഞ്ഞ കഥക്ക് എല്ലാരും തന്ന കമെന്റ്സിനും ലൈക്സിനും നന്നി.. ) അങ്ങനെ ഷഫീക്കുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധം ഞാൻ തുടർന്നു .. ഷെഫീക്കിന്റെ ആ പെരുക്കൻ സ്വഭാവം എല്ലാം കുറഞ്ഞു വന്നു. മിക്ക്യ ദിവസവും ജോലി […]

Continue reading

ഞാൻ മിഥ്യ 3 [മിഥ്യ]

ഞാൻ മിഥ്യ 3 Njan Midhya Part 3 bY  Midhya Previous Part :  Part 1 | Part 2 |  
അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി .. ഞാനും ഇക്കയും കാറിലും ഒഴിഞ്ഞ staircase’ലും
ഒക്കെവെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയരീതിയിലുള്ള പരുപാടികൾ തുടർന്നു … ഷെയിൻ നാട്ടിൽത്തന്നെ
ഏതോ short course ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നു.. ഷെയിൻ ഇല്ലെങ്കിലും എന്നെ ഇക്ക എല്ലാ
രതിസുഖങ്ങളും തന്ന്‌ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.. അങ്ങനെ കുറച്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
ഇക്കയുടെ ഫാമിലി നാട്ടിൽനിന്നുവന്നു .. ഇക്ക […]

Continue reading

ഞാൻ മിഥ്യ 3 [മിഥ്യ]

ഞാൻ മിഥ്യ 3 Njan Midhya Part 3 bY  Midhya Previous Part :  Part 1 | Part 2 |   അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി .. ഞാനും ഇക്കയും കാറിലും ഒഴിഞ്ഞ staircase’ലും ഒക്കെവെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയരീതിയിലുള്ള പരുപാടികൾ തുടർന്നു … ഷെയിൻ നാട്ടിൽത്തന്നെ ഏതോ short course ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നു.. ഷെയിൻ ഇല്ലെങ്കിലും എന്നെ ഇക്ക എല്ലാ രതിസുഖങ്ങളും തന്ന്‌ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.. അങ്ങനെ കുറച്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്കയുടെ ഫാമിലി നാട്ടിൽനിന്നുവന്നു .. ഇക്ക […]

Continue reading