സ്നേഹമുള്ള ഹബ്ബി [റീന]

സ്നേഹമുള്ള ഹബ്ബി Snehamulla Hubby | Author : Reena   ഈ           െ െസറ്റിൽ     വരുന്ന     മിക്ക        കഥകളും       ഞാൻ  വായിക്കാറുണ്ട് സ്വന്തമായി       ഒരു       പെണ്ണില്ലാതെ       െസക്സ്       ദാഹിക്കുന്ന       ചെറുപ്പക്കാർക്ക്     ഈ         െസെറ്റ്        നല്കുന്ന    […]

Continue reading

സ്വർഗ്ഗകവാടം [ദേവജിത്ത്]

സ്വർഗ്ഗകവാടം SwargaKavadam | Author : Devajith   ചുറ്റും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശം
, പ്രകൃതി രമണീയമാണ് ആ ഉൾഗ്രാമം. ആറും ,പാടങ്ങളും ചുറ്റിനും മറച്ചു നിൽക്കുന്ന
കുന്നിൻ ചെരുവുകളും , പ്രഭാത സമയങ്ങളിലെ കിളികളുടെ ചിലയ്ക്കലും , ഇളം കാറ്റും
എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ മനോഹരമായ അനുഭവം. കാലത്തെ ഓട്ടപാച്ചിലിന് ശേഷം
ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഊണിനുള്ള വട്ടം കൂട്ടുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു റീന. ഈ സമയത്തണ് പുറത്തെ
മണി ആരോ അടിക്കുന്നതായി കേട്ടത്.. നാശം ആരാണ് ഈ […]

Continue reading

സ്വർഗ്ഗകവാടം [ദേവജിത്ത്]

സ്വർഗ്ഗകവാടം SwargaKavadam | Author : Devajith   ചുറ്റും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശം , പ്രകൃതി രമണീയമാണ് ആ ഉൾഗ്രാമം. ആറും ,പാടങ്ങളും ചുറ്റിനും മറച്ചു നിൽക്കുന്ന കുന്നിൻ ചെരുവുകളും , പ്രഭാത സമയങ്ങളിലെ കിളികളുടെ ചിലയ്ക്കലും , ഇളം കാറ്റും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ മനോഹരമായ അനുഭവം. കാലത്തെ ഓട്ടപാച്ചിലിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഊണിനുള്ള വട്ടം കൂട്ടുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു റീന. ഈ സമയത്തണ് പുറത്തെ മണി ആരോ അടിക്കുന്നതായി കേട്ടത്.. നാശം ആരാണ് ഈ […]

Continue reading

റീന

REENA by:SX LoveR boY എന്റെ പേര് റീന. ഞാൻ ഒരു ഹൌസ് വൈഫ്‌ ആണ്. 38 വയസ്സ് പ്രായം.
2 വർഷം മുൻപ് ഒരു മഴ കാലത്ത് ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഈ സംഭവം
നടക്കുന്നത്. എന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ആണ്. വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവിശ്യം വരുന്ന
അദ്ദേഹത്തിനു സെക്സിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ മുൻപ് തന്നെ പല
അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സെക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ
പറ്റിയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും […]

Continue reading

റീന

REENA by:SX LoveR boY എന്റെ പേര് റീന. ഞാൻ ഒരു ഹൌസ് വൈഫ്‌ ആണ്. 38 വയസ്സ് പ്രായം. 2 വർഷം മുൻപ് ഒരു മഴ കാലത്ത് ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. എന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ആണ്. വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവിശ്യം വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു സെക്സിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ മുൻപ് തന്നെ പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സെക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും […]

Continue reading