ഒരു അമേരിക്കൻ ജീവിതം 3

ഒരു അമേരിക്കൻ ജീവിതം-3 Oru American Jeevitham Kambikatha Part-3 bY-ReKhA Click
here to read previous parts                   അങ്ങിനെ എന്റെയും ഗോപന്റെയും വിവാഹം
അതിനുമായി ചുറ്റപ്പെട്ടുഗോപന്റെ ആന്റി വീട്ടുകാർക് എന്നെ തീരെ താല്പര്യം
ഇല്ലായിരുന്നു , അവർക്കു അവരുടെ മതവും അല്ല വെറും നസ്രാണി കൊച്ചാണ് എന്ന
പെരുമാറ്റമാണ് എന്നും എന്നോട് , അതിനാൽ അവരുടെ അടുത്തുപോകുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ
കൊല്ലാൻ […]

Continue reading

ഒരു അമേരിക്കൻ ജീവിതം 3

ഒരു അമേരിക്കൻ ജീവിതം-3 Oru American Jeevitham Kambikatha Part-3 bY-ReKhA Click here to read previous parts                   അങ്ങിനെ എന്റെയും ഗോപന്റെയും വിവാഹം അതിനുമായി ചുറ്റപ്പെട്ടുഗോപന്റെ ആന്റി വീട്ടുകാർക് എന്നെ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു , അവർക്കു അവരുടെ മതവും അല്ല വെറും നസ്രാണി കൊച്ചാണ് എന്ന പെരുമാറ്റമാണ് എന്നും എന്നോട് , അതിനാൽ അവരുടെ അടുത്തുപോകുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ […]

Continue reading

സ്നേഹതീരം 5 ( Rekha’s Love shore )

ഇതിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന, അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയുന്ന എൻ്റെ   വായനക്കാർക്കു  വേണ്ടി
മാത്രം തുടരുന്നു :-രേഖ സ്നേഹതീരം 5 ( രേഖ ) Snehatheeram bY Rekha | Click here to
read Snehatheeram all part രണ്ടുദിവസത്തെ സമയം കളയാതെ ഉള്ള കഷ്ടപ്പാടിന് ഫലമായി
എനിക്കും ഗായത്രി ചേച്ചിക്കും നല്ല ക്ഷീണമായിരുന്നു , ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മുക്ക് ഈ
സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്ന് രാത്രി നിന്ന് നാളെ പോയാൽ മതിയോ എന്ന്
ചേച്ചിയും പറഞ്ഞു […]

Continue reading

സ്നേഹതീരം 5 ( Rekha’s Love shore )

ഇതിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന, അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയുന്ന എൻ്റെ   വായനക്കാർക്കു  വേണ്ടി മാത്രം തുടരുന്നു :-രേഖ സ്നേഹതീരം 5 ( രേഖ ) Snehatheeram bY Rekha | Click here to read Snehatheeram all part രണ്ടുദിവസത്തെ സമയം കളയാതെ ഉള്ള കഷ്ടപ്പാടിന് ഫലമായി എനിക്കും ഗായത്രി ചേച്ചിക്കും നല്ല ക്ഷീണമായിരുന്നു , ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മുക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്ന് രാത്രി നിന്ന് നാളെ പോയാൽ മതിയോ എന്ന് ചേച്ചിയും പറഞ്ഞു […]

Continue reading

സ്നേഹതീരം 4 ( Rekha’s Love shore )

വീണ്ടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ എഴുതുന്നതിനുള്ള പ്രേചോദനമാണ് നൽകുന്നത് , ഞാൻ
എത്രയും വേഗം അടുത്ത ഭാഗം എഴുതണം എന്ന് കരുതിയതല്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ
അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എന്നെ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ ഇടവരുത്തിയത് . എന്നുവരെ നിങ്ങളുടെ ഈ
പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകുന്നുവോ അതുവരെ  ഇതിനും അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല . ഇനിയും തുടരും എന്ന
പ്രതീക്ഷയോടെ :-രേഖ                     സ്നേഹതീരം 4 ( രേഖ ) Snehatheeram […]

Continue reading

സ്നേഹതീരം 4 ( Rekha’s Love shore )

വീണ്ടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ എഴുതുന്നതിനുള്ള പ്രേചോദനമാണ് നൽകുന്നത് , ഞാൻ എത്രയും വേഗം അടുത്ത ഭാഗം എഴുതണം എന്ന് കരുതിയതല്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എന്നെ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ ഇടവരുത്തിയത് . എന്നുവരെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകുന്നുവോ അതുവരെ  ഇതിനും അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല . ഇനിയും തുടരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ :-രേഖ                     സ്നേഹതീരം 4 ( രേഖ ) Snehatheeram […]

Continue reading