പ്രസീദ

പ്രസീദ Praseeda bY Renjith Remanan വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയ്ക്കുള്ള ടീന ബസ്സിനെ നോക്കി
നിൽക്കുകയാണ് കവലയിൽ ഒരു ചെറു കൂട്ടം. “ചത്താലും വേണ്ടില്ല ഇവളെ ഒന്ന് കളിച്ചിട്ട്
വേണം ചാകാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ, നിന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത്
ഉപയോഗം, ചുമ്മാ കുറെ പൈസ കളയാൻ.” നടേശൻ മുതലാളി നിരാശയോട് കൂടി കൈകൾ
കൂട്ടിത്തിരുമ്മിയിട്ട് ചായ ഗ്ലാസ് കാലിയാക്കി. “മുതലാളി അതിനു ലോകത്തുള്ള
പെണ്ണിനെയൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ, പിന്നെ എല്ലാവൾക്കുമുള്ളതു തന്നെയല്ലേ അവൾക്കും.”
“അതേ എല്ലാവൾക്കുമുള്ളതു തന്നെയാ അവൾക്കും, […]

Continue reading

പ്രസീദ

പ്രസീദ Praseeda bY Renjith Remanan വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയ്ക്കുള്ള ടീന ബസ്സിനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കവലയിൽ ഒരു ചെറു കൂട്ടം. “ചത്താലും വേണ്ടില്ല ഇവളെ ഒന്ന് കളിച്ചിട്ട് വേണം ചാകാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ, നിന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത് ഉപയോഗം, ചുമ്മാ കുറെ പൈസ കളയാൻ.” നടേശൻ മുതലാളി നിരാശയോട് കൂടി കൈകൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്മിയിട്ട് ചായ ഗ്ലാസ് കാലിയാക്കി. “മുതലാളി അതിനു ലോകത്തുള്ള പെണ്ണിനെയൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ, പിന്നെ എല്ലാവൾക്കുമുള്ളതു തന്നെയല്ലേ അവൾക്കും.” “അതേ എല്ലാവൾക്കുമുള്ളതു തന്നെയാ അവൾക്കും, […]

Continue reading