കോളേജ് ഫെസ്റ്റും കോർഡിനേറ്റർ ടീച്ചറും [SameerM]

കോളേജ് ഫെസ്റ്റും കോർഡിനേറ്റർ ടീച്ചറും College Festum Cordinator Teacherum | Author : Sameer M   കഴിഞ്ഞ കഥയിലെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് ആണ്  ഈ കഥ എഴുതുന്നത്. എന്നെ ഒന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം . ഞാൻ സമീർ . എറണാകുളം ആണ് സ്വദേശം, ബിസിനസ് ആൺ തൊഴിൽ.26 വയസ്സുണ്ട്.   ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോവുന്നത് എന്റെ കോളേജ് കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. എറണാകുളത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ കോളേജിൽ ആയിരുന്നു എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം. […]

Continue reading