കൽക്കണ്ട കനി [ [Riz K]]

കൽക്കണ്ട കനി Kalkkanda Kani | Author : Riz K     പ്രിയ വായനക്കാരെ ഞാൻ ഇതിനു
മുൻപ് ഒരു കഥ എഴുതീട്ടുണ്ടു രണ്ട് മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പക്ഷെ
മുഴുവിപ്പിക്കാൻ ആയില്ല ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു…… അത് കൊണ്ടു പൂർണമായി എഴുതിയ ശേഷം ആണ്
ഒരു പുതിയ കഥ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അയക്കുന്നത്…. എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഈ കഥ വളരെ നീണ്ടു
പോയി.വായിക്കുമ്പോൾ മാന്യ വായനക്കാർക്കു എവിടെയെങ്കിലും ഒഴുക്ക് ഫീൽ
ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സാദരം ക്ഷമിക്കണം. അതുപോലെ […]

Continue reading

കൽക്കണ്ട കനി [ [Riz K]]

കൽക്കണ്ട കനി Kalkkanda Kani | Author : Riz K     പ്രിയ വായനക്കാരെ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു കഥ എഴുതീട്ടുണ്ടു രണ്ട് മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പക്ഷെ മുഴുവിപ്പിക്കാൻ ആയില്ല ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു…… അത് കൊണ്ടു പൂർണമായി എഴുതിയ ശേഷം ആണ് ഒരു പുതിയ കഥ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അയക്കുന്നത്…. എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഈ കഥ വളരെ നീണ്ടു പോയി.വായിക്കുമ്പോൾ മാന്യ വായനക്കാർക്കു എവിടെയെങ്കിലും ഒഴുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സാദരം ക്ഷമിക്കണം. അതുപോലെ […]

Continue reading

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 4 [Riz K]

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 4 Ente Hoory Bharya Part 4 bY Riz K | Previous Parts WnÀ¯pkm³
knIm^n¨ NT Fs¶ sNm*p FjpSn¨ km]W¡mÀ¡v Wµn Wn§apsX Abn{b]§Ä Fsâ Sq`nN¡v tkPw
Nq«pw F¶v HmÀfn¸n¨psNm*p SpX^s« AWhv bp_¯n_§n]t¸mÄ M³ bSns] _qfn N]_n ^*p
tb^psX bm NpXn¨ t]mWn]pfm]n Fsâ iq_n N®pNa¨p NnX¡p¶p AkÄ B sdZv goäv sNm*p
ko*pw WPvWS f_¨n^p¶p […]

Continue reading

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 4 [Riz K]

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 4 Ente Hoory Bharya Part 4 bY Riz K | Previous Parts WnÀ¯pkm³ knIm^n¨ NT Fs¶ sNm*p FjpSn¨ km]W¡mÀ¡v Wµn Wn§apsX Abn{b]§Ä Fsâ Sq`nN¡v tkPw Nq«pw F¶v HmÀfn¸n¨psNm*p SpX^s« AWhv bp_¯n_§n]t¸mÄ M³ bSns] _qfn N]_n ^*p tb^psX bm NpXn¨ t]mWn]pfm]n Fsâ iq_n N®pNa¨p NnX¡p¶p AkÄ B sdZv goäv sNm*p ko*pw WPvWS f_¨n^p¶p […]

Continue reading

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 3 [Riz K]

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 3 Ente Hoory Bharya Part 3 bY Riz K {bn] km]W¡mt^mXv Cu NT]psX
SpXÀ¶pÅ emP§Ä FjpS\tfm F¶v Wn§Ä So^pfmWn¡\w Nm^\w shN-vhnsâ FN-vhv{Xow S`¯n`qsX
B\v NT tbmNp¶Sv ASv At^mINfm]n tSm¶p¶kÀ U]km]n b_]pN NT WnÀ¯mw Nm^\w fmäw k^p¯n
Cu NT Wln¸n¡m³ Njn]nà hUmIm^ kmUnNÄ U]km]n Cu sshäv Hjnkm¡pN NT SpX^p¶p…. s_Kn
Aksa NX¶p bnXn¨p […]

Continue reading

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 3 [Riz K]

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 3 Ente Hoory Bharya Part 3 bY Riz K {bn] km]W¡mt^mXv Cu NT]psX SpXÀ¶pÅ emP§Ä FjpS\tfm F¶v Wn§Ä So^pfmWn¡\w Nm^\w shN-vhnsâ FN-vhv{Xow S`¯n`qsX B\v NT tbmNp¶Sv ASv At^mINfm]n tSm¶p¶kÀ U]km]n b_]pN NT WnÀ¯mw Nm^\w fmäw k^p¯n Cu NT Wln¸n¡m³ Njn]nà hUmIm^ kmUnNÄ U]km]n Cu sshäv Hjnkm¡pN NT SpX^p¶p…. s_Kn Aksa NX¶p bnXn¨p […]

Continue reading

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 2

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 2 Ente Hoory Bharya Part 2 bY Riz K it`m BUy emPw FÃmkÀ¡pw
Cãfm]n F¶_nªSn ht´mgw Wà _nss¹NÄ k^p¶Sv FjpSm³ {btImUWw B\v F¶p hqIn¸n¡s«..
A§sW F]ÀtbmÀ«nsâ FN-vhnäv emPt¯¡v tWm¡n M§Ä Wn¶p. Uqs^Wn¶pw AkÄ k^p¶p
FÃmk^psX]pw I¦n So bXÀ¶p… Fsâ iq_n cho` MRapsX AXpt¯¡p WX¶p k¶p. bÀ± B]n^p¶p
tkgw sfi´n]n« N¿n t_manwPv {docv […]

Continue reading

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 2

എന്റെ ഹൂറി ഭാര്യ 2 Ente Hoory Bharya Part 2 bY Riz K it`m BUy emPw FÃmkÀ¡pw Cãfm]n F¶_nªSn ht´mgw Wà _nss¹NÄ k^p¶Sv FjpSm³ {btImUWw B\v F¶p hqIn¸n¡s«.. A§sW F]ÀtbmÀ«nsâ FN-vhnäv emPt¯¡v tWm¡n M§Ä Wn¶p. Uqs^Wn¶pw AkÄ k^p¶p FÃmk^psX]pw I¦n So bXÀ¶p… Fsâ iq_n cho` MRapsX AXpt¯¡p WX¶p k¶p. bÀ± B]n^p¶p tkgw sfi´n]n« N¿n t_manwPv {docv […]

Continue reading