ഒരു മരത്തണലിൽ

ഒരു മരത്തണലിൽ bY:[email protected] ഹലോ സുഹൃത്തേ എന്റെ പേര് റോണി ഞാൻ
അദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക….. ഞാൻ ഇവിടെ
എഴുതുന്നത് എന്റെ സ്വന്ധം ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥയല്ല ഞാൻ കതയിലേക്കു വരാം.
എന്നത്തേയും ഞാൻ പത്തു മാണി കഴിഞ്ഞാണ് ഉണർന്നത് അപ്പോളാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഇന്നാണ്
കലോത്സവം ഞാൻ വേഗം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മനുവിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ : ട നീ കലോത്സവത്തിന്
വരുന്നോ മനു : ഞാൻ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് നീ […]

Continue reading

ഒരു മരത്തണലിൽ

ഒരു മരത്തണലിൽ bY:[email protected] ഹലോ സുഹൃത്തേ എന്റെ പേര് റോണി ഞാൻ അദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക….. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എന്റെ സ്വന്ധം ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥയല്ല ഞാൻ കതയിലേക്കു വരാം. എന്നത്തേയും ഞാൻ പത്തു മാണി കഴിഞ്ഞാണ് ഉണർന്നത് അപ്പോളാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഇന്നാണ് കലോത്സവം ഞാൻ വേഗം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മനുവിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ : ട നീ കലോത്സവത്തിന് വരുന്നോ മനു : ഞാൻ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് നീ […]

Continue reading