ആദ്യപാപം [Roop]

ആദ്യപാപം Aadyapaapam | Author : Roop     ഇത് എന്റെ ആദ്യ ശ്രമമാണിത്.. ഒട്ടനവധി പരിമിതികൾക്കിടയിൽ ഒരു കഥ നിങ്ങളോടു പറയാനുള്ള എന്റെ എളിയ ശ്രമം.. ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും എന്റെ അനുഭവമായോ സങ്കല്പമായോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കാണാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ ശ്രോദ്ധാക്കൾക്കു നൽകുന്നു.. ആദ്യപാപം… ഈ പേര് എത്രമാത്രം യോജിക്കുന്നു എന്നത് സംശയമുളവാക്കുന്നതാണ്.. കാരണം ഇതിനെ ഒരു പാപമായി കാണാൻ എനിക്ക് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല … എന്നാലും ആ പേര് കിടക്കട്ടെ… കാരണം […]

Continue reading