ലീനാശങ്കറിന്റെ ബ്രെയിസര്‍

ലീനാശങ്കറിന്റെ ബ്രെയിസര്‍ LeeNa Shankarinte Bra Kambikatha
bY:[email protected] സ്‌കൂള്‍ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവല്‍ നടക്കുകയാണ്. തൊടുപുഴയിലാണ്
മത്സരങ്ങള്‍. ഞങ്ങളുടെ സ്‌കൂളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രധാനമത്സരം നാടകമാണ്. അതിലെ ഒരു
സപ്പോര്‍ട്ടിംഗ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു ഞാന്‍. പക്ഷെ നാടക മത്സരം ആരംഭിക്കാന്‍ ഒരു
ദിനം ബാക്കിയുള്ളപ്പോളാണ് നായികയായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിക്ക്
വൈറല്‍ഫീവര്‍ പിടിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞാന്‍ നായികയായി. നായിക ആവുകയെന്നാല്‍ ഞാന്‍
പെണ്ണല്ല കേട്ടോ. ആണ്‍ കുട്ടിയാണ് ഞാന്‍ . പേര് സഫര്‍. ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി
നില്‍ക്കെ എനിക്ക് […]

Continue reading

ലീനാശങ്കറിന്റെ ബ്രെയിസര്‍

ലീനാശങ്കറിന്റെ ബ്രെയിസര്‍ LeeNa Shankarinte Bra Kambikatha bY:[email protected] സ്‌കൂള്‍ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവല്‍ നടക്കുകയാണ്. തൊടുപുഴയിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍. ഞങ്ങളുടെ സ്‌കൂളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രധാനമത്സരം നാടകമാണ്. അതിലെ ഒരു സപ്പോര്‍ട്ടിംഗ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു ഞാന്‍. പക്ഷെ നാടക മത്സരം ആരംഭിക്കാന്‍ ഒരു ദിനം ബാക്കിയുള്ളപ്പോളാണ് നായികയായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിക്ക് വൈറല്‍ഫീവര്‍ പിടിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞാന്‍ നായികയായി. നായിക ആവുകയെന്നാല്‍ ഞാന്‍ പെണ്ണല്ല കേട്ടോ. ആണ്‍ കുട്ടിയാണ് ഞാന്‍ . പേര് സഫര്‍. ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ എനിക്ക് […]

Continue reading