ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി – 6

ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി + 06 Christmas Rathri Part 6 BY- സാജൻ പീറ്റർ |
Muthuchippi.net കഴിഞ്ഞു പോയ രാത്രികളുടെ  ഭാഗങ്ങള്‍ വായിക്കുവാന്‍ … ഒന്നാം
രാത്രി | രണ്ടാം രാത്രി | മൂന്നാം രാത്രി | നാലാം രാത്രി | | അഞ്ചാം രാത്രി |
എനിക്ക് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടു ഉറക്കം വന്നില്ല…ഇടയ്ക്കു ട്രെയിന്റെ
കുലുക്കവും…മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിൽ കലുഷിതമായ ഒരവസ്ഥ…ഗ്രേസിയും ഫിലിപ്പും….ഏയ്…ഇനി അയാൾ
കള്ളം എഴുതി വച്ചതാണെങ്കിലോ…..തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത പക തന്നിലൂടെയും
മകളിലൂടെയും അടിച്ചു പിരിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണെങ്കിലോ…..പക്ഷെ അയാൾ […]

Continue reading

ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി – 6

ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി + 06 Christmas Rathri Part 6 BY- സാജൻ പീറ്റർ | kambikuttan.net കഴിഞ്ഞു പോയ രാത്രികളുടെ  ഭാഗങ്ങള്‍ വായിക്കുവാന്‍ … ഒന്നാം രാത്രി | രണ്ടാം രാത്രി | മൂന്നാം രാത്രി | നാലാം രാത്രി | | അഞ്ചാം രാത്രി | എനിക്ക് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടു ഉറക്കം വന്നില്ല…ഇടയ്ക്കു ട്രെയിന്റെ കുലുക്കവും…മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിൽ കലുഷിതമായ ഒരവസ്ഥ…ഗ്രേസിയും ഫിലിപ്പും….ഏയ്…ഇനി അയാൾ കള്ളം എഴുതി വച്ചതാണെങ്കിലോ…..തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത പക തന്നിലൂടെയും മകളിലൂടെയും അടിച്ചു പിരിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണെങ്കിലോ…..പക്ഷെ അയാൾ […]

Continue reading

ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി – 4

ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി –:– 04 Christmas Rathri Part 4 BY- സാജൻ പീറ്റർ |
Muthuchippi.net കഴിഞ്ഞു പോയ രാത്രികളുടെ  ഭാഗങ്ങള്‍ വായിക്കുവാന്‍ … ഒന്നാം
രാത്രി | രണ്ടാം രാത്രി | മൂന്നാം രാത്രി……തുടരുന്നു [നാലാം രാത്രി] 
“ഫിലിപ്പെ……ഫിലിപ്പെ…..എടാ…..ഈ ചെക്കനെന്തൊരു ഉറക്കമാ…ഇത്….ഫിലിപ്പെ……പെണ്ണ്
കെട്ടാറായി..എന്നിട്ടും അവനു ആസനത്തിൽ വെട്ടം അടിക്കുന്നത് വരെ
കിടന്നുറങ്ങണം…..ഫിലിപ്പിന്റെ മുറിയുടെ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ട് കുര്യച്ചൻ
വിളിച്ചു….. രാത്രികളുടെ “അപ്പച്ചാ….എന്തായിത്…..ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു
ചെക്കനാണെന്ന വിചാരം….കണ്ണും തിരുമ്മി ഫിലിപ് ഇറങ്ങി വന്നു കൊണ്ട് കുര്യാച്ചനോട്
ചോദിച്ചു… […]

Continue reading

ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി – 4

ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി –:– 04 Christmas Rathri Part 4 BY- സാജൻ പീറ്റർ | kambikuttan.net കഴിഞ്ഞു പോയ രാത്രികളുടെ  ഭാഗങ്ങള്‍ വായിക്കുവാന്‍ … ഒന്നാം രാത്രി | രണ്ടാം രാത്രി | മൂന്നാം രാത്രി……തുടരുന്നു [നാലാം രാത്രി]  “ഫിലിപ്പെ……ഫിലിപ്പെ…..എടാ…..ഈ ചെക്കനെന്തൊരു ഉറക്കമാ…ഇത്….ഫിലിപ്പെ……പെണ്ണ് കെട്ടാറായി..എന്നിട്ടും അവനു ആസനത്തിൽ വെട്ടം അടിക്കുന്നത് വരെ കിടന്നുറങ്ങണം…..ഫിലിപ്പിന്റെ മുറിയുടെ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ട് കുര്യച്ചൻ വിളിച്ചു….. രാത്രികളുടെ “അപ്പച്ചാ….എന്തായിത്…..ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു ചെക്കനാണെന്ന വിചാരം….കണ്ണും തിരുമ്മി ഫിലിപ് ഇറങ്ങി വന്നു കൊണ്ട് കുര്യാച്ചനോട് ചോദിച്ചു… […]

Continue reading

കാർലോസ് മുതലാളി – 16

കാർലോസ് മുതലാളി (ഭാഗം-16) Carlos Muthalali KambiKatha PART-16 bY സാജൻ
പീറ്റർ(Sajan Navaikulam)  കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍ PART-01 | PART-02 | PART-03 | PART-04
| PART-05 |… PART-06 | PART-07 | PART-08 | PART-09 | PART 10 | PART 11 | PART
12 | PART 13 | PART-14 | PART-15 Continue Reading Part-16 … നമസ്കാരം സാർ…എസ.പി
ഓഫീസിലിയ്ക്കു കയറികൊണ്ട് മാർക്കോസ് എസ.പി ശ്രീധർ പ്രസാദിനെ അഭിവാദ്യം
ചെയ്തു….നമസ്കാരം… സാർ ഗായത്രി കൊലക്കേസിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വഴിത്തിരിവുമായി ഞാൻ
വന്നിരിക്കുകയാണ്.അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ എം.ഡി […]

Continue reading

കാർലോസ് മുതലാളി – 16

കാർലോസ് മുതലാളി (ഭാഗം-16) Carlos Muthalali KambiKatha PART-16 bY സാജൻ പീറ്റർ(Sajan Navaikulam)  കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍ PART-01 | PART-02 | PART-03 | PART-04 | PART-05 |… PART-06 | PART-07 | PART-08 | PART-09 | PART 10 | PART 11 | PART 12 | PART 13 | PART-14 | PART-15 Continue Reading Part-16 … നമസ്കാരം സാർ…എസ.പി ഓഫീസിലിയ്ക്കു കയറികൊണ്ട് മാർക്കോസ് എസ.പി ശ്രീധർ പ്രസാദിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു….നമസ്കാരം… സാർ ഗായത്രി കൊലക്കേസിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വഴിത്തിരിവുമായി ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്.അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ എം.ഡി […]

Continue reading

കാർലോസ് മുതലാളി (ഭാഗം-09)

കാർലോസ് മുതലാളി [[–9–]] Carlos Muthalali KambiKatha PART-09 bY സാജൻ പീറ്റർ(Sajan
Navaikulam) | Muthuchippi.net കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍ PART-01 | PART-02 | PART-03 |
PART-04 | PART-05 |… PART-06 | PART-07 | PART-08…. മാർക്കോസ് ഒരു മാസം കൊണ്ട്
ഇന്ദിരയുടെ വിശ്വസ്തനായി മാറി.പക്ഷെ നന്ദഗോപാലിന്‌ മാർക്കോസിന്റെ വരവ് അത്ര
സുഖിച്ചില്ല.കാരണം എന്നും ഇന്ദിരയെ ഡിസ്റ്റിലറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കണക്കും കാര്യങ്ങളും
ഒക്കെ നോക്കിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ.പൊതുവെ അല്പം കോഴി പണി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും
തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ മിടുക്കനായിരുന്നല്ലോ മാർക്കോസ്…പതിവുപോലെ […]

Continue reading

കാർലോസ് മുതലാളി (ഭാഗം-09)

കാർലോസ് മുതലാളി [[–9–]] Carlos Muthalali KambiKatha PART-09 bY സാജൻ പീറ്റർ(Sajan Navaikulam) | Kambikuttan.net കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍ PART-01 | PART-02 | PART-03 | PART-04 | PART-05 |… PART-06 | PART-07 | PART-08…. മാർക്കോസ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇന്ദിരയുടെ വിശ്വസ്തനായി മാറി.പക്ഷെ നന്ദഗോപാലിന്‌ മാർക്കോസിന്റെ വരവ് അത്ര സുഖിച്ചില്ല.കാരണം എന്നും ഇന്ദിരയെ ഡിസ്റ്റിലറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ.പൊതുവെ അല്പം കോഴി പണി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ മിടുക്കനായിരുന്നല്ലോ മാർക്കോസ്…പതിവുപോലെ […]

Continue reading

കാർലോസ് മുതലാളി (ഭാഗം-09)

കാർലോസ് മുതലാളി [[–9–]] Carlos Muthalali KambiKatha PART-09 bY സാജൻ പീറ്റർ(Sajan Navaikulam) | Kambikuttan.net കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍ PART-01 | PART-02 | PART-03 | PART-04 | PART-05 |… PART-06 | PART-07 | PART-08…. മാർക്കോസ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇന്ദിരയുടെ വിശ്വസ്തനായി മാറി.പക്ഷെ നന്ദഗോപാലിന്‌ മാർക്കോസിന്റെ വരവ് അത്ര സുഖിച്ചില്ല.കാരണം എന്നും ഇന്ദിരയെ ഡിസ്റ്റിലറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ.പൊതുവെ അല്പം കോഴി പണി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ മിടുക്കനായിരുന്നല്ലോ മാർക്കോസ്…പതിവുപോലെ […]

Continue reading

കാർലോസ് മുതലാളി (ഭാഗം 07 )

കാർലോസ് മുതലാളി (ഭാഗം 7 ) Carlos Muthalali KambiKatha PART-07 bY സാജൻ
പീറ്റർ(Sajan Navaikulam) | Muthuchippi.net കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍ PART-01 | PART-02 |
PART-03 | PART-04 | PART-05 |… PART-06… മാർക്കോസ് അടി കിട്ടിയ വേദനയിലും
മനസ്സിനേറ്റ മുറിവിലും ആനിയെ രൂക്ഷമായി ഒന്ന് നോക്കി…അപ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ മുന്നോട്ടു
വന്നു അടിക്കാനായി കൈ പൊക്കി.ആനി പറഞ്ഞു..യ്യോ ഇനി തല്ലണ്ട….ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ
തല്ലു കൊള്ളുന്നതാ…ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം സ്വഭാവം ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് മര്യാദക്ക്
നടക്ക് എന്റെ […]

Continue reading