മൊഞ്ചത്തി [സക്കീർ]

മൊഞ്ചത്തി Monchathi | Author : Sakeer   കന്നി        സംരഭമാണ്              എന്റെ ത്   . ഒരു        പരീക്ഷണം തുടക്കക്കാരന്റെ       പരിഭ്രമവ      പതർച്ചയും     വേണ്ടൂവാളം    ഉണ്ട് തെ റ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  ചൂണ്ടിക്കാട്ടി    എന്നെ       നേരെയാക്കണം… അഭിപ്രായം      എന്തും    അറിയിക്കണം… ഇതിൽ      […]

Continue reading