സെയിൽസ് ഗേൾ സിന്ധു 2 [ദക്ഷ]

സെയിൽസ് ഗേൾ 2 Sales Girl Sindhu Part 2 | Author : Daksha | Previous Parts  
അന്നത്തെ കളിക്ക് ശേഷം സിന്ധു ചേച്ചിയെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം കുണ്ണ കുലക്കാൻ തുടങ്ങി
അമ്മാതിരി ഒരു ഐറ്റത്തിനെ ഇതിനു മുൻപ് കളിച്ചിട്ടില്ല. കിടിലൻ ഫീച്ചർ.. തരം
കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം തട്ടലും മുട്ടലും നടന്നു എന്നല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു കളി
തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയാൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു.
വീട്ടിലേക്ക് കേറി ചെല്ലാൻ കുറച്ച് പേടിയുണ്ട്. കള്ളുകുടിയൻ ആണെങ്കിലും […]

Continue reading

സെയിൽസ് ഗേൾ സിന്ധു 2 [ദക്ഷ]

സെയിൽസ് ഗേൾ 2 Sales Girl Sindhu Part 2 | Author : Daksha | Previous Parts   അന്നത്തെ കളിക്ക് ശേഷം സിന്ധു ചേച്ചിയെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം കുണ്ണ കുലക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മാതിരി ഒരു ഐറ്റത്തിനെ ഇതിനു മുൻപ് കളിച്ചിട്ടില്ല. കിടിലൻ ഫീച്ചർ.. തരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം തട്ടലും മുട്ടലും നടന്നു എന്നല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു കളി തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയാൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് കേറി ചെല്ലാൻ കുറച്ച് പേടിയുണ്ട്. കള്ളുകുടിയൻ ആണെങ്കിലും […]

Continue reading