അനുജത്തിയ്ക്ക് വേണ്ടി

അനുജത്തിയ്ക്ക് വേണ്ടി Anujathikku vendi Author : Sanoop F³s_ tb^v hWqbv . Cu NT]ns` Wm]nN Fsâ AWpK¯n]m\v AÑsâ AWpKsâ fNam\v Ct¸mÄ AkapsX knkmiw Njnªn«v H¶^ kÀgt¯maw B]n. CWn Aksa Np_n¨v b_]mw Wà skap¯ Wn_w D^p* l^o^w AVnNw D]^fnÃ. Wà SpXp¯ D^p* fp`NÄ B^pw H¶v Nan¡m³ Cãs¸Xp¶ {bNrSw knkmi¯nWv fp³bpks^ H^n¡`pw Mm³ Aksa fsäm^p ^oSn]n`pw N*n^p¶nà H^p AWpK¯ns] […]

Continue reading

Ente swantham maammi 2

എന്‍റെ സ്വന്തം മാമ്മി 2 Ente Swantham Maammi Part 2 Kambikatha bY:Sanoop@kambimaman.net പ്രിയ വായനക്കാരെ ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിച്ചതിന് നന്ദി. കഥ തുടരുന്നു ഞാനും ചോറ് കഴിച്ചു കൈയും കഴുകി ടിവി ഇരിക്കുന്ന മുറിയിലേയ്ക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ഒരു കട്ടിൽ ഉണ്ട് അതിൽ കിടന്നോണ്ടാണ് മാമ്മി ടിവി കാണുന്നത്. ഞാൻ കട്ടിലിന്റെ താഴെ കട്ടിലിൽ ചാരിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മാമ്മിയുടെ വയറിന്റെ വശത്താണ് എന്റെ തല. ഞാൻ : മാമ്മിയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം […]

Continue reading

Ente Swantham Maammi

എന്‍റെ സ്വന്തം മാമ്മി Ente Swantham Maammi Kambikatha bY:Sanoop@kambimaman.net ആമൂഹം പ്രിയ kambimaman വായനക്കാരെ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. ഒരു ഒരുവര്ഷത്തോളമായി ഞാൻ കമ്പിക്കുട്ടൻ കംബികഥകൾ വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങിട്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ പേര് സനൂപ് ഇപ്പോൾ വയസ്സ് 30 ത്. ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വയസ്സ് 19. കഥാനായിക  എന്റെ സ്വന്തം മാമ്മി യാണ് ഈ കഥയിലെ നായിക. ഇപ്പോൾ […]

Continue reading