എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 1

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 1 മാദകറാണി സവിത Ente dairy kurippukal part 1 Madaka raani
savitha Kambikatha bY:SiDDhu(Manu Mumbai) ഞാൻ മനു . 25 വയസ്സ് . മുംബൈയിൽ ഒരു
കമ്പനിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്റെ മുംബൈ ജീവിതത്തിലും
യാത്രകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പതിവ് പോലെ
ക്രിസ്മസ് അവധിക് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അന്ന് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച
ആയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് നിന്ന് മുംബൈയിലേക് ട്രെയിൻ […]

Continue reading

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 1

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 1 മാദകറാണി സവിത Ente dairy kurippukal part 1 Madaka raani savitha Kambikatha bY:SiDDhu(Manu Mumbai) ഞാൻ മനു . 25 വയസ്സ് . മുംബൈയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്റെ മുംബൈ ജീവിതത്തിലും യാത്രകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പതിവ് പോലെ ക്രിസ്മസ് അവധിക് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അന്ന് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് നിന്ന് മുംബൈയിലേക് ട്രെയിൻ […]

Continue reading