സൗമ്യേച്ചിയുടെ അടിമ

സൗമ്യേച്ചിയുടെ അടിമ Saumyachechiyude Adima bY Seban   ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്
എഴുതുന്നത്.ഇതിനു മുൻപ് ഒരു ചെറുകഥ പോലും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല.വായിച്ച കുറെ
കമ്പികഥകളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ആണ് ഇ കഥ എഴുതുന്നത്. ലോജിക് ഒന്നും
ഉണ്ടാകില്ല. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഇത് വിഷ്ണുവിന്റെ കഥ ആണ്. അതുകൊണ്ട്
തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശെരിയാവില്ല. ഇ കഥ വിഷ്ണു തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. ഞാൻ  വിഷ്ണു,
എറണാകുളത്തെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ആണ് ഞാനും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്.അച്ഛനും അമ്മക്കും
[…]

Continue reading

സൗമ്യേച്ചിയുടെ അടിമ

സൗമ്യേച്ചിയുടെ അടിമ Saumyachechiyude Adima bY Seban   ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്.ഇതിനു മുൻപ് ഒരു ചെറുകഥ പോലും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല.വായിച്ച കുറെ കമ്പികഥകളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ആണ് ഇ കഥ എഴുതുന്നത്. ലോജിക് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഇത് വിഷ്ണുവിന്റെ കഥ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശെരിയാവില്ല. ഇ കഥ വിഷ്ണു തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. ഞാൻ  വിഷ്ണു, എറണാകുളത്തെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ആണ് ഞാനും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്.അച്ഛനും അമ്മക്കും […]

Continue reading