സുശീലാ സീരീസ് EP 1 : സിൽക്ക് സ്മിത [Kambi Lee]

സുശീല സീരീസ് Susheela Series | Author : Kambi Lee   എന്റെ കൗമാരത്തിൽ നടന്ന ചില
സംഭവങ്ങൾ കുറച്ചേറെ കമ്പിചേർത്ത് ഇവിടെ ഒന്നു മാറ്റിപ്പണിയുകയാണ്. പേരുകൾ
ശരിക്കുള്ളതായിരിക്കാം, അല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ശരിക്കും എനിക്കു
ചുറ്റും ഇപ്പോഴും ഉള്ളവരാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കു വയസ്സ് 34. ഈ സീരീസ് എന്റെ Degre
കാലത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള താണ്.സുശീലയെന്ന സുശീലച്ചേച്ചിയെ സീരീസിന്റെ
പ്രധാനകഥാപാത്രമാക്കാൻ കാരണം ഈ കഥയിലെ ബാക്കി കഥാപാത്രങ്ങളേക്കാൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും
ഇഷ്ടം സുശീലയെന്ന ചരക്കിനെയായിരുന്നു എന്നതു […]

Continue reading

സുശീലാ സീരീസ് EP 1 : സിൽക്ക് സ്മിത [Kambi Lee]

സുശീല സീരീസ് Susheela Series | Author : Kambi Lee   എന്റെ കൗമാരത്തിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ കുറച്ചേറെ കമ്പിചേർത്ത് ഇവിടെ ഒന്നു മാറ്റിപ്പണിയുകയാണ്. പേരുകൾ ശരിക്കുള്ളതായിരിക്കാം, അല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ശരിക്കും എനിക്കു ചുറ്റും ഇപ്പോഴും ഉള്ളവരാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കു വയസ്സ് 34. ഈ സീരീസ് എന്റെ Degre കാലത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള താണ്.സുശീലയെന്ന സുശീലച്ചേച്ചിയെ സീരീസിന്റെ പ്രധാനകഥാപാത്രമാക്കാൻ കാരണം ഈ കഥയിലെ ബാക്കി കഥാപാത്രങ്ങളേക്കാൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം സുശീലയെന്ന ചരക്കിനെയായിരുന്നു എന്നതു […]

Continue reading

ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു 2 [Steeve]

ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു 2 From the author of ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു & അവളും ഞാനും
പൂത്തുലഞ്ഞപ്പോൾ Evide Thudangunnu Parts 2 | Author : Steeve Keep calm and read
completely | Previous Parts   …… അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു അടിപൊളി സെക്സ് കഴിഞ്ഞു
കെട്ടിപിടിച് കിടന്നു ഉറങ്ങി. അവളുടെ മണം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്നു. ഒരു
5 മണി ആയപ്പോൾ അവൾ എഴുന്നേറ്റുപോയി ഫ്രഷ് ആയ് വന്ന് […]

Continue reading

ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു 2 [Steeve]

ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു 2 From the author of ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു & അവളും ഞാനും പൂത്തുലഞ്ഞപ്പോൾ Evide Thudangunnu Parts 2 | Author : Steeve Keep calm and read completely | Previous Parts   …… അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു അടിപൊളി സെക്സ് കഴിഞ്ഞു കെട്ടിപിടിച് കിടന്നു ഉറങ്ങി. അവളുടെ മണം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്നു. ഒരു 5 മണി ആയപ്പോൾ അവൾ എഴുന്നേറ്റുപോയി ഫ്രഷ് ആയ് വന്ന് […]

Continue reading