വേലക്കാരി തള്ള 1

വേലക്കാരി തള്ള 1 Velakkari Thalla bY Abhi ആദ്യത്തെ കഥ ആണ്,,കുറച്ചൊക്കെ
ഉള്ളത്,,ബാക്കി ഞാൻ ഇട്ടതും,,എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ മറക്കരുത്,, നിങ്ങളെടെ ideas
ഉം ഉൾകൊള്ളാൻ നോകാം,,തെറ്റുകളും അടുത്ത കഥ തൊട്ട് തിരുത്തും ,,ഇത് തീരെ
ചെറുതാണ്,,ഒരു നീണ്ട നോവൽ പോലെ എഴുതി തുടങ്ങിട്ടു ഉണ്ട്..പരീക്ഷ ആയത് കൊണ്ട്
സമയം.ഇല്ല..പക്ഷെ പെട്ടന്നു എyuthan നോക്കാം-അഭിഷേക് തങ്കി ഞങ്ങളുടെ
വീട്ടുവേലക്കാരി ആണ്. ആദ്യം തങ്കിയെ പറ്റി പറയാം,,കാണാൻ അത്ര കൊള്ളത്തൊനും
ഇല്ല,,പക്ഷേ ശരീരം ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലായിരുന്നു […]

Continue reading

വേലക്കാരി തള്ള 1

വേലക്കാരി തള്ള 1 Velakkari Thalla bY Abhi ആദ്യത്തെ കഥ ആണ്,,കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളത്,,ബാക്കി ഞാൻ ഇട്ടതും,,എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ മറക്കരുത്,, നിങ്ങളെടെ ideas ഉം ഉൾകൊള്ളാൻ നോകാം,,തെറ്റുകളും അടുത്ത കഥ തൊട്ട് തിരുത്തും ,,ഇത് തീരെ ചെറുതാണ്,,ഒരു നീണ്ട നോവൽ പോലെ എഴുതി തുടങ്ങിട്ടു ഉണ്ട്..പരീക്ഷ ആയത് കൊണ്ട് സമയം.ഇല്ല..പക്ഷെ പെട്ടന്നു എyuthan നോക്കാം-അഭിഷേക് തങ്കി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുവേലക്കാരി ആണ്. ആദ്യം തങ്കിയെ പറ്റി പറയാം,,കാണാൻ അത്ര കൊള്ളത്തൊനും ഇല്ല,,പക്ഷേ ശരീരം ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലായിരുന്നു […]

Continue reading