ഒറ്റമൂലി [സേതു]

ഒറ്റമൂലി Ottamooli | Author : Sethu   വേണുവിന്റെ കഥ. എന്താ മനുഷ്യാ നിങ്ങക്ക് ആ എന്ധ്യാനി വസന്തേടടുത്ത് കാര്യം? എന്താ നാക്കടഞ്ഞുപോയോ? നിങ്ങളവളെ നോക്കി ചിരിച്ചത് ഞാങ്കണ്ടപ്പോ ഒരു പരുങ്ങൽ! നാണമില്ലല്ലോ നിങ്ങക്ക് പിന്നേ ഞാൻ കാതുപൊത്തി. അമ്മടെ ഒച്ച വീടുമുഴുവൻ മുഴങ്ങും. പാവം അഛൻ എന്നത്തേയും ഓർമ്മവച്ച നാളുമുതൽ ഞാൻ കാണുന്നതാണീ അടക്കിഭരിക്കൽ കൊച്ചിലേ ഇതെനിക്ക് മറ്റു വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്ന തോന്നലായിരുന്നു. എന്നാൽ എങ്ങിനെയാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും […]

Continue reading

കല്യാണിയമ്മ [സേതു]

കല്യാണിയമ്മ Kallyaniyamma | Author : Sethu ഞാനാരനാഥനാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ
ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗങ്ങൾ ആരോരുമില്ലാതെ ചലവഴിച്ചെന്നല്ല… അഛനും അമ്മയും ഏതോ
അപകടത്തിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പഴ വിദേശത്ത് വെച്ച് സ്വർഗ്ഗം പൂകി പിന്നെ എന്നെ
വളർത്തിയത് ഒരു അവിവാഹിതനായ അമ്മാവനായിരുന്നു. അങ്ങേരെന്നെ ശരിക്കും ഒരു
ചങ്ങാതിയെപ്പോലെ കരുതി. അതുകാരണം ഞാനൊരു സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാരനായി വളർന്നു. ഞാൻ
കോളേജിൽ ചരിത്രാധ്യാപകനായപ്പോൾ അമ്മാവന് ഒരു നിബന്ധനയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ…  
നാട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും പണി നോക്കണം. പിന്നെ അമ്മാവൻ പറയുന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടണം!
പണ്ട് […]

Continue reading

കല്യാണിയമ്മ [സേതു]

കല്യാണിയമ്മ Kallyaniyamma | Author : Sethu ഞാനാരനാഥനാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗങ്ങൾ ആരോരുമില്ലാതെ ചലവഴിച്ചെന്നല്ല… അഛനും അമ്മയും ഏതോ അപകടത്തിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പഴ വിദേശത്ത് വെച്ച് സ്വർഗ്ഗം പൂകി പിന്നെ എന്നെ വളർത്തിയത് ഒരു അവിവാഹിതനായ അമ്മാവനായിരുന്നു. അങ്ങേരെന്നെ ശരിക്കും ഒരു ചങ്ങാതിയെപ്പോലെ കരുതി. അതുകാരണം ഞാനൊരു സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാരനായി വളർന്നു. ഞാൻ കോളേജിൽ ചരിത്രാധ്യാപകനായപ്പോൾ അമ്മാവന് ഒരു നിബന്ധനയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ…   നാട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും പണി നോക്കണം. പിന്നെ അമ്മാവൻ പറയുന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടണം! പണ്ട് […]

Continue reading

ഇടയനും ആടുകളും 5 [സേതു]

ഇടയനും ആടുകളും 5 Idayanum Aadukalum Part 5 bY Sethu | Previous Part Ssâ
AXpt¯¡pk¶ {hvSos] A¨³ N®nf]v¡msS tWm¡n. F§nsW]p*v Npªpk_otS? AkÀ B^mªp. C¨ns^
hpOfp*nt¨]o..A¨³ b_ªp. Ak^psX fp³bns`¯pt¼mÄ Sm³ ko*pw B sNm¨p sI_p¡Wmkp¶Sptbms`.
bn¶ÃmsS..fq¯ sb§am\kÀ..hqhntI¨n. St¶¡mÄ Gjpk]ÊnWp fq¯Sv..Ct¸mÄ A³b¯©p
k]Êm]n¡m\pw. Hä fpXn]pw W^¨n«nÃ. St¶msXm¸w D]^w. l^o^kXnknWmNs« F{St]m kÀg§am]n
H^p fmäkpfnÃ. kÀg§Ä¡pfp³bv Ct¨]n]psX sN«n]k³ f^n¨p. H^p fNWp*v. Ak³ […]

Continue reading

ഇടയനും ആടുകളും 5 [സേതു]

ഇടയനും ആടുകളും 5 Idayanum Aadukalum Part 5 bY Sethu | Previous Part Ssâ AXpt¯¡pk¶ {hvSos] A¨³ N®nf]v¡msS tWm¡n. F§nsW]p*v Npªpk_otS? AkÀ B^mªp. C¨ns^ hpOfp*nt¨]o..A¨³ b_ªp. Ak^psX fp³bns`¯pt¼mÄ Sm³ ko*pw B sNm¨p sI_p¡Wmkp¶Sptbms`. bn¶ÃmsS..fq¯ sb§am\kÀ..hqhntI¨n. St¶¡mÄ Gjpk]ÊnWp fq¯Sv..Ct¸mÄ A³b¯©p k]Êm]n¡m\pw. Hä fpXn]pw W^¨n«nÃ. St¶msXm¸w D]^w. l^o^kXnknWmNs« F{St]m kÀg§am]n H^p fmäkpfnÃ. kÀg§Ä¡pfp³bv Ct¨]n]psX sN«n]k³ f^n¨p. H^p fNWp*v. Ak³ […]

Continue reading

ഇടയനും ആടുകളും 4 [സേതു]

ഇടയനും ആടുകളും 4 Idayanum Aadukalum Part 4 bY Sethu | Previous Part tlmlm½
bnXsªjp¶äv hm^nkm^n tf¯pIpän. A¨³ In^n¨p. F¶n«p b_ªp. tlmlm½.Mm³ Nm\m¯sS´p*v
Wnsâ tf`nWn ASpsNm*v k`n] Wm\sfm¶pw tk*. bns¶ Wnsâ tfman§m«pk^p¶p*v. AkÄ s_]nÂtk
tÌgWnÂWn¶m knant¨.. CknX¯m³ A^f\n¡q_mNpw. Wo tkPw Npan¨p _Zn]mkv. Akapk¶nt« Mm³
tbmNp¶pÅq. tk*, Wn§a³ tfmsa Nm\*. tlmlm½ N^¨n`nsâ hz^¯n b_ªp. Aksa³_]pw NqXn
IpfS`]m. Wo […]

Continue reading

ഇടയനും ആടുകളും 4 [സേതു]

ഇടയനും ആടുകളും 4 Idayanum Aadukalum Part 4 bY Sethu | Previous Part tlmlm½ bnXsªjp¶äv hm^nkm^n tf¯pIpän. A¨³ In^n¨p. F¶n«p b_ªp. tlmlm½.Mm³ Nm\m¯sS´p*v Wnsâ tf`nWn ASpsNm*v k`n] Wm\sfm¶pw tk*. bns¶ Wnsâ tfman§m«pk^p¶p*v. AkÄ s_]nÂtk tÌgWnÂWn¶m knant¨.. CknX¯m³ A^f\n¡q_mNpw. Wo tkPw Npan¨p _Zn]mkv. Akapk¶nt« Mm³ tbmNp¶pÅq. tk*, Wn§a³ tfmsa Nm\*. tlmlm½ N^¨n`nsâ hz^¯n b_ªp. Aksa³_]pw NqXn IpfS`]m. Wo […]

Continue reading

ഇടയനും ആടുകളും 3 [സേതു]

ഇടയനും ആടുകളും 3 Idayanum Aadukalum Part 3 bY Sethu | Previous Part A¨³
tNm\n]n_§nt¸m]SnWptlgw tlmlm½ SaÀ¶p f]¡¯nWXns¸«v N«n`n¯s¶ NnX¶p. kÃm¯ B`hyw
tSm¶n. khv{S§Ä At¸mjpw A^]v¡p fpNan A`t¦m`s¸«p NnX¶p. A¶p WX¶ hwek§Ä H^p
tÉmtfmg³ I`¨n{Sw tbms` Ak^psX fWÊnsâ skÅn¯n^]n ko*pw ko*pw bSnªpsNm*n^p¶p. Sm³
CSpks^ H^p NbXtkgwsN«n]mXpN]m]n^pt¶m F¶kÀ hwl]n¨p. f^n¨ptbm]
fmSyp¨m]sW¡p_nt¨mÀ¯t¸mÄ AkÀ NpätdmVw sNm*p bnXªp. bn¶oXv Sm³ þ […]

Continue reading

ഇടയനും ആടുകളും 3 [സേതു]

ഇടയനും ആടുകളും 3 Idayanum Aadukalum Part 3 bY Sethu | Previous Part A¨³ tNm\n]n_§nt¸m]SnWptlgw tlmlm½ SaÀ¶p f]¡¯nWXns¸«v N«n`n¯s¶ NnX¶p. kÃm¯ B`hyw tSm¶n. khv{S§Ä At¸mjpw A^]v¡p fpNan A`t¦m`s¸«p NnX¶p. A¶p WX¶ hwek§Ä H^p tÉmtfmg³ I`¨n{Sw tbms` Ak^psX fWÊnsâ skÅn¯n^]n ko*pw ko*pw bSnªpsNm*n^p¶p. Sm³ CSpks^ H^p NbXtkgwsN«n]mXpN]m]n^pt¶m F¶kÀ hwl]n¨p. f^n¨ptbm] fmSyp¨m]sW¡p_nt¨mÀ¯t¸mÄ AkÀ NpätdmVw sNm*p bnXªp. bn¶oXv Sm³ þ […]

Continue reading

ഇടയനും ആടുകളും 2 [സേതു]

ഇടയനും ആടുകളും 2 Idayanum Aadukalum Part 2 bY Sethu | Previous Part A¨³
tNm\n]n_§nt¸m]SnWptlgw tlmlm½ SaÀ¶p f]¡¯nWXns¸«v N«n`n¯s¶ NnX¶p. kÃm¯ B`hyw
tSm¶n. khv{S§Ä At¸mjpw A^]v¡p fpNan A`t¦m`s¸«p NnX¶p. A¶p WX¶ hwek§Ä H^p
tÉmtfmg³ I`¨n{Sw tbms` Ak^psX fWÊnsâ skÅn¯n^]n ko*pw ko*pw bSnªpsNm*n^p¶p. Sm³
CSpks^ H^p NbXtkgwsN«n]mXpN]m]n^pt¶m F¶kÀ hwl]n¨p. f^n¨ptbm]
fmSyp¨m]sW¡p_nt¨mÀ¯t¸mÄ AkÀ NpätdmVw sNm*p bnXªp. bn¶oXv Sm³ […]

Continue reading